PANDANGAN MAZHAB FIQH DALAM KES BATAL WUDUK APABILA BERSENTUH ANTARA LELAKI DAN WANITA BUKAN MAHRAM SEMASA TAWAF: SATU ANALISIS

16 08 2015

Prof Madya Dr Anisah Ab. Ghani
Jabatan Fiqh dan Usul
Akademi Pengajian Islam
Universiti Malaya.

ABSTRACT
The study discusses views of scholars of the four main Islamic
jurisprudence schools, their juristic reasoning and each school’s
preferred (rajih) view on the nullity of ablution as a result of skin-toskin
contact between ajnabi (lawfully eligible for marriage) male and
female. The study shows that the preferred view of Maliki and Hanbali
Schools and the minority view within Shafie School is the most juristically
sound. The view holds that skin-to-skin contact between ajnabi male and
female with no inducement of sexual passion (syahwat) does not result
in nullification of an ablution. In addition, the study suggests that this
juristic view should carry more practical relevancy for Shafie School
adherents in the context of pilgrimage (hajj), particularly in performing
tawaf.

Kata kunci: Fiqh al-`Ibadah, Mazhab Fiqh, Abblution Nullified/broken of
abblution, Tawaf

Keywords: reforms, Islamic family law, patriarchy traditions,
marriage, divorce.

MUKADIMAH
Dalam tempoh yang sudah agak lama isu batal wuduk apabila berlaku persentuhan
kulit tanpa alas silang jantina ajnabi masih menjadi pertikaian. Ia disebabkan
oleh rasa kurang selesa penganut Mazhab Syafi`i untuk mengamalkan pendapat
mazhab lain. Keadaan ini sepatutnya tidak berlaku kerana syariat Islam telah
menerima ijtihad yang secara logik akan menatijahkan perbezaan pendapat
dalam satu kes dan seterusnya telah mewujudkan pelbagai mazhab. Namun
demikian, pada akhirnya perbezaan pendapat mazhab ini memungkinkan umat
Islam memilih dan mengamalkan mana-mana pendapat berdasarkan ‘hujah
yang paling kuat atau pendapat yang paling mampu menyelesaikan masalah’,
kerana terikat dengan satu mazhab dalam semua keadaan bercanggah dengan
maslahat manusia, sedangkan hukum-hukum Islam disyariatkan bagi tujuan
memelihara maslahat manusia (الدِين مَصلَحة) . Maslahat manusia hanya akan
terjamin apabila sesuatu hukum dapat menolak mudarat dan menjana maslahat
(دَفعُ المضرة وجَلب المَصالح) .
Selain itu, Islam juga telah mensyariatkan azimah dan rukhsah dalam
melaksanakan hukum Allah. Rukhsah adalah keringanan yang diberikan dalam
keadaan darurah, masyaqqah atau hajah. Azimah pula ialah satu kemestian
melaksanakan hukum dalam apa keadaan sekalipun.[1] Pelaksanaan Islam
yang sempurna mestilah mengambil azimah dan rukhsah pada waktunya.
Melaksanakan azimah atau rukhsah dalam semua keadaan bukan menunjukkan
pelaksanaan Islam yang sempurna. Ya`la bin Umayyah menyatakan;
Rukhsah itu sedekah Allah, umat Islam diminta menerima sedekah
Allah. Yakni mengamalkan rukhsah pada tempatnya.[2]
Penulisan ini akan menghuraikan isu ini dan berusaha membuat tarjih
setelah membuat pertimbangan ke atas hujah semua pendapat. Tarjih dibuat
berdasarkan kekuatan hujah dan pertimbangan maslahah dan keperluan,
terutama bagi mereka yang mengerjakan tawaf, haji atau umrah.

PENDAPAT ULAMA’
Para ulama’ pelbagai mazhab sebenarnya tidak sependapat dalam menyatakan
hukum batal wuduk apabila lelaki dan wanita ajnabi bersentuhan kulit tanpa
alas. Perbezaan pandangan ini berpunca daripada perbezaan cara istinbat
mereka terhadap nas-nas berkaitan isu ini. Nas-nas berkaitan ialah:
1. Firman Allah:
أو لمستُم النساء
“Atau kamu bersentuh dengan perempuan”
Surah al-Nisa’ (4):43

2. Hadis riwayat Mu`adh bin Jabal:

أتى النبِي (ص) رجُل فقال : يا رسول الله مَا تقولُ في رجل
لقِى امرأةً يَعرفُها فليس يأتى رجل مِن امرأتِه شيئا إلا قد أتاه منها غير
أنه لم يجامعها قال : فأنزل الله هذِه الآية : وأقِمِ الصلاة طَرَفَى
النهار…..الآية، فقال له النبي (ص) : توضأ ثم صل.

“Seorang lelaki datang menemui Nabi s.a.w lalu berkata:
Wahai Rasulullah, apa pandangan kamu tentang seorang
lelaki berjumpa dengan wanita yang dikenalinya, dia telah
melakukan sesuatu yang sepatutnya dilakukan lelaki terhadap
wanita kecuali menyetubuhinya. Allah pun menurunkan ayat:
‘Dirikanlah solat itu pada kedua-dua tepi siang (pagi dan
petang)…’ Rasulullah bersabda: Hendaklah kamu berwudhuk
dan solatlah.”
[3]

3. Hadis riwayat `Aisyah:

إن كان رسول الله (ص) ليصلى وإنى لَمُعترضَة بين يديه اعترض
الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسنى برجله.

“Ketika Rasulullah s.a.w hendak bersolat, aku terbaring
dihadapannya seperti berbaringnya jenazah sehingga apabila
Baginda solat witir kaki Baginda bersentuhan dengan aku.”
[4]

4. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim membawa maksud yang sama
dengan lafaz berlainan:

فإذا سجَد غمزَنى فقَبضت رجلى فإذا بسَطتهما
“Apabila Rasulullah sujud, dia menolak dan aku menarik
kakiku, apabila Baginda bangun semula aku melunjurkan
kedua-dua kakiku.”
[5]

5. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa’i:

أن النبى (ص) كان يَقبَل بعض أزواجِه ثم يصلى ولا يَتوضأ

“Sesungguhnya Nabi s.a.w mengucup sesetengah isterinya
kemudian solat tanpa berwudhuk.”
[6]

Pendapat Pertama
Mazhab Malik, pandangan Imam Ahmad yang masyhur dan salah satu
pandangan Imam Abu Hanifah menyatakan bahawa bersentuh kulit antara
lelaki dan wanita tanpa alas adalah membatalkan wuduk sekiranya disertai
dengan syahwat. Tidak batal jika tidak disertai syahwat.[7]
Jalan hujah pandangan pertama ini ialah:
1. Perkataan لامس yang terdapat dalam firman Allah أو لامستم النساء
bermaksud mubasyarah tanpa jimak. Sekalipun dalam ayat ini tidak
dinyatakan sentuhan bernafsu atau tidak, namun ia telah dinyatakan
dalam hadis riwayat Mu`adh di atas.
2. Hadis riwayat `Aisyah, Bukhari dan Muslim yang menceritakan `Aisyah
berbaring melintangi Rasulullah yang sedang solat menunjukkan
bahawa sentuhan tanpa syahwat tidak membatalkan wuduk.
3. Hadis riwayat Abu Dawud dan al-Nasa’i yang menyatakan Rasulullah
mengucup sesetengah isterinya dan terus melakukan solat tanpa
mengambil wuduk sekali lagi menunjukkan sentuhan tanpa alas dan
tanpa syahwat tidak membatalkan wuduk.

Pendapat Kedua
Mazhab Syafi`i dan salah satu pandangan mazhab Imam Ahmad menyatakan
persentuhan antara lelaki dan wanita tanpa alas membatalkan wuduk secara
mutlak sekiranya kedua pihak telah baligh dan pasangan ajnabi. Maksud
mutlak ialah sentuhan dengan syahwat atau tidak.[8]
Jalan hujah pandangan kedua ini ialah:
1. Nas al-Quran berkaitan isu ini أو لامستم النساء tidak membezakan
antara syahwat dan bukan syahwat, sengaja atau tersalah, mahram atau
kanak-kanak, kecuali hadis riwayat Abu Qatadah yang menyatakan
Baginda mendukung Umamah semasa solat. Hadis ini menunjukkan
tidak batal wuduk dengan menyentuh kanak-kanak dan mahram.
2. Bagi pendapat kedua ini, hadis Mu`adh yang menyatakan Rasulullah
s.a.w. mengarahkan lelaki terbabit mengambil wuduk, telah tidak
meminta penjelasan daripada lelaki tersebut apakah sentuhan itu
dengan syahwat atau tidak. Ini menunjukkan sentuhan mutlak, dengan
syahwat atau tidak adalah membatalkan wuduk.
3. Pendapat kedua ini juga berpendapat hadis-hadis yang menunjukkan
Baginda mengucup sesetengah isterinya kemudian solat dengan tanpa
wuduk adalah hadis da`if dan mursal.
4. Bagi pendapat kedua ini juga, hadis yang menyatakan `Aisyah
melintangi Rasulullah yang sedang solat dan Baginda menyentuh
kakinya diandaikan sentuhan secara beralas atau ianya khusus bagi
Rasulullah s.a.w. sahaja.[9]

Inilah pendapat yang masyhur dalam Mazhab Syafi`i. Namun demikian,
mengikut apa yang diriwayatkan Imam al-Rafi`i daripada al-Hannati bahawa
Ibn Surayj berpendapat sentuhan yang membatalkan wuduk ialah sentuhan
yang disertai syahwat, al-Hannati mengatakan bahawa ungkapan ini adalah
dari Imam Syafi`i sendiri. Bahkan terdapat pandangan sebahagian ulama’
Syafi`i seperti al-Fawrani dan Imam al-Haramayn yang menyatakan bahawa
wuduk hanya akan terbatal akibat persentuhan yang dilakukan dengan niat
dan qasad. Penulis al-Majmu` membuat komentar bahawa pandangan di atas
adalah syadh dan da`if.[10]

Pendapat Ketiga
Mazhab al-Zahiri berpendapat bahawa wuduk akan terbatal akibat persentuhan
yang sengaja secara mutlak, dengan syahwat atau tidak, berlaku antara
pasangan ajnabi atau mahram.[11]
Hujah pendapat ketiga ini ialah ayat yang sama. Jalan hujahnya ialah:
bahawa persentuhan الملامسة adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh dua
pihak lelaki dan perempuan secara mutlak, dengan syahwat atau tidak.
Bagi pendapat ini, perbuatan sengaja menyentuh diambil kira sebagai
asas batal wuduk kerana firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 5 وليس عليكم
جُناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعَمدت قلوبكم. Ayat ini umum menunjukkan bahawa
apa sahaja yang dilakukan dengan sengaja adalah diambil kira, termasuklah
sentuhan sengaja lelaki dan perempuan dalam kes wuduk.

Pandangan Keempat
Imam Muhammad bin Hasan al-Syaybani dan satu pandangan lain daripada
Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahawa persentuhan lelaki dan
perempuan secara mutlak antara lelaki dan perempuan tidak membatalkan
wuduk. Wuduk hanya batal dengan melakukan jimak.

Pendapat ini didasarkan:
1. Bahawa perkataan لامس dalam ayat berkaitan isu ini menunjukkan
jimak, seperti yang ditafsirkan Ibn `Abbas.[12] Semua hadis-hadis
berkaitan isu ini; kucup, tolak dengan kaki dan sentuh tapak kaki
dengan tangan semuanya menunjukkan berlaku persentuhan. Sekiranya
perbuatan-perbuatan ini membatalkan wuduk tentulah Rasulullah
tidak meneruskan solat tanpa berwuduk setelah berlaku persentuhan.
Perbuatan melakukan solat tanpa berwuduk semula selepas berlaku
kucup dan meneruskan solat selepas berlaku sentuhan adalah bukti
bahawa sentuhan tanpa jimak tidak membatalkan wuduk. Sekaligus
perbuatan-perbuatan ini menjadi qarinah yang memindahkan
pengertian hakiki perkataan kepada jimak. Ini dikuatkan lagi
oleh penafsiran Ibn `Abbas ke atas ayat ini yang mengatakan
dalam ayat ini bermaksud jimak.

Rumusan pendapat-pendapat ulama’ dalam kes ini ialah:

1. Batal wuduk jika berlaku persentuhan lelaki dan perempuan ajnabi yang
disertai syahwat. Tidak batal dengan persentuhan tanpa syahwat.
2. Batal wuduk jika berlaku persentuhan secara mutlak, dengan syahwat
atau tidak.
3. Batal wuduk dengan sentuhan yang dilakukan dengan sengaja. Tidak
batal jika sentuhan berlaku dengan tidak sengaja.
4. Batal wuduk apabila berlaku persetubuhan sahaja. Sentuhan tanpa
syahwat atau tidak, tanpa jimak tidak membatalkan wuduk.

KESIMPULAN

Kajian ini merumuskan bahawa pendapat yang rajih dan sesuai diamalkan,
terutama oleh mereka yang melakukan tawaf, haji atau umrah ialah pendapat
pertama dan pendapat marjuh Mazhab Syafi`i yang mengatakan batal wuduk
jika berlaku sentuhan dengan syahwat. Tidak batal dengan sentuhan mutlak.
Pendapat ini menjadi pilihan berdasarkan hal-hal berikut:

1. Pendapat Paling Sederhana.

Pendapat pertama ini merupakan pendapat paling sederhana di antara keempat-empat
pendapat yang telah dikemukakan. Ia tidak terlalu sukar seperti
pendapat kedua dan tidak terlalu mudah seperti pendapat keempat. Inilah
pendapat yang dinukil al-Syawkani, penulis kitab al-Muntaqa. Bagi penulis
al-Muntaqa, pendapat ini dapat menghimpun dan mengamalkan semua hadis-hadis
berkaitan isu ini.

2. Dalam Mazhab Syafi`i pun Ada Yang Berpendapat Demikian.

Selain daripada alasan di atas, dalam Mazhab Syafi`i sendiripun ada pendapat
yang mengatakan tidak batal wuduk dengan persentuhan mutlak. Wuduk
hanya batal jika berlaku persentuhan yang disertai syahwat seperti yang telah
dikemukakan di atas. Walaupun pendapat ini dianggap marjuh dan da`if dalam
Mazhab Syafi`i, ia masih sesuai untuk dipilih kerana pendapat ini lebih menjana
maslahat kepada mereka yang melakukan tawaf dan dapat menghindarkan
masyaqqah daripada mereka.

3. Pendapat Paling Tepat Dengan Maqasid Syariah.

Ungkapan الدِين مَصلَحة yang bermaksud bahawa hukum Allah akan berada
bersama maslahat manusia. Maslahat manusia adalah menjadi maqasid syariah
yang menjadi alasan kenapa hukum-hukum syariat itu ditasyri`kan. Oleh kerana
pendapat pertama ini merupakan pendapat yang paling dekat dengan maqasid
syariah
; iaitu menjana maslahat dan menolak masyaqqah daripada mereka
yang mengerjakan tawaf, maka pendapat ini sepatutnya menjadi pilihan.

4. Terikat Dengan Satu Mazhab Bukan Pendirian Yang Sihat.

Masalah far`iyyah zanniyyah adalah masalah ijtihadiyyah. Ijtihad membenarkan
berlaku berbeza pendapat dalam satu kes. Ikhtilaf ini bukan sesuatu yang negatif,
tetapi positif. Umat Islam bebas memilih mana-mana pendapat ijtihadiyyah
atas alasan ia pendapat paling kuat atau ia pendapat paling membawa maslahat,
sekalipun ia pendapat marjuh, kerana prinsip الدِين مَصلَحة . Menerima pendapat
selain dari Mazhab Syafi`i dan pendapat marjuh dalam isu ini adalah pendirian
yang bersesuaian dengan semangat syariat. Sebaliknya, terikat dengan Mazhab
Syafi`i sahaja adalah pendirian yang tidak sihat kerana ia bertentangan dengan
prinsip maslahah dan tidak menepati tuntutan Fiqh al-Awlawiyat dan Fiqh al-
Muwazanah
.

5. Pendapat Yang Memenuhi Tuntutan Mengamalkan Rukhsah dan
Azimah.

Kesempurnaan pengamalan hukum syarak ialah dengan melaksanakan rukhsah
dan azimah pada tempatnya. Dari satu sudut, berpindah dari pendapat Mazhab
Syafi`i yang rajih dalam isu ini kepada mazhab lain dan pendapat Syafi`iyyah
yang marjuh merupakan rukhsah. Hadis Rasulullah juga menggalakkan umat
Islam mengamalkan rukhsah.
_______________________________________________________________________________
[1] `Abd al-Karim Zaydan (1993), Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. Kaherah: Dar al-Tawzi`
wa al-Nasyr al-Islamiyah, hh. 49-50.
[2] Muslim (t.t.), Sahih Muslim, Kitab Salat al-Musafirin wa Qasruha, no. hadis
1573.
[3] Al-Dar Qutni `Ali bin `Umar (1993), Sunan al-Dar Qutni. Beirut: Dar Ihya’ al-
Turth al-`Arabi, j. 1, h. 134.
[4] Al-Nasa’i, Abu `Abd al-Rahman bin Syu`ayb (1964), Sunan al-Nasa’i. Kaherah:
Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, j. 1, hh. 85-86.
[5] Al-Bukhari (t.t.), Sahih al-Bukhari, Bab Ma Yajuzu min al-`Amal, no. hadis 513.
[6] Al-Nasa’i (1964), op.cit, hh. 85-86.
[7] Wahbah al-Zuhayli (1985), al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damsyik: Dar al-Fikr,
j. 1, hh. 274-277. Lihat juga al-Kasani, `Ala al-Din Abi Bakr bin Mas`ud (1997),
Bada`i al-Sana`i fi Tartib al-Syara`i. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, j. 1, hh.
244-247.
[8] Al-Zuhayli (1985), op.cit. Lihat juga Abu Ishaq al-Syirazi (1992), Al-Muhadhdhab.
Damsyik: Dar al-Qalam, j.1, h. 98.
[9] Ibid.
[10] Al-Nawawi, Abu Zakariya Mahyu al-Din bin Syaraf (1995), Kitab al-Majmu`
Syarah al-Muhadhdhab. Kaherah: Dar al-Ihya’ al-Turth Al-`Arabi, j. 2, h. 29.
[11] Ibn Hazm (t.t.), al-Muhalla. Kaherah: Maktabah Dar al-Turth, j. 1, hh. 244-249.
[12] Al-Qurtubi, Abu `Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari (1967), al-Jami`i
li-Ahkam al-Qur’an. Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnaniyah, j. 5, h. 225.

RUJUKAN
`Abd al-Karim Zaydan (1965), Al-Madkhal li-Dirasat al-Syariah al-Islamiyah.
Baghdad: Matba`ah al-`Ayn.
`Abd al-Karim Zaydan (1993), Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. Kaherah: Dar al-
Tawzi` wa al-Nasyr al-Islamiyah.
`Umar Sulayman al-Asyqar (1996), al-Madkhal ila Dirasat al-Madaris wa al-
Madhahib al-Fiqhiyah. Jordan: Dar al-Nafa’is.
Abu Ishaq al-Syirazi (1992), Al-Muhadhdhab. Damsyik: Dar al-Qalam.
Al-Bukhari (t.t.), Sahih al-Bukhari. Kaherah: Dar al-Hadith.
Al-Dar Qutni `Ali bin `Umar (1993), Sunan al-Dar Qutni. Beirut: Dar Ihya’
al-Turth al-`Arabi.
Al-Kasani, `Ala al-Din Abi Bakr bin Mas`ud (1997), Bada`i al-Sana`i fi Tartib
al-Syara`i. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah.
Al-Nasa’i, Abu `Abd al-Rahman bin Syu`ayb (1964), Sunan al-Nasa’i.
Kaherah: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi.
Al-Nawawi, Abu Zakariya Mahyu al-Din bin Syaraf (1995), Kitab al-Majmu`
Syarah al-Muhadhdhab. Kaherah: Dar al-Ihya’ al-Turth Al-`Arabi.
Al-Qaradawi (2004), al-Sahwah al-Islamiyah Bayna al-Ikhtilaf al-Masyru` wa
al-Tafarruq al-Mazmum (terj). Kuala Lumpur: Pustaka Salam.
Al-Qurtubi, Abu `Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari (1967), al-
Jami`i li-Ahkam al-Qur’an. Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnaniyah.
Ibn Hazm (t.t.), al-Muhalla. Kaherah: Maktabah Dar al-Turth.
Muslim (t.t.), Sahih Muslim. Kaherah: Mustafa al-Babi al-Halabi.
Wahbah al-Zuhayli (1985), al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damsyik: Dar
al-Fikr.
Wahbah al-Zuhayli (2001), Usul al-Fiqh al-Islami. Beirut: Dar al-Fikr al-
Mu`asir.

Nota: Manuskrip ini telah diterbitkan di Jurnal Syariah, Jil. 16, Bil. 2 (2008) 89-98 (‘Shariah Journal, Vol. 16, No. 2 (2008) 89-98’)

Advertisements
KONSEP ISTIHALAH DAN HUBUNGANNYA DALAM PENENTUAN HUKUM MAKANAN

5 06 2014

Prof Madya Dr Anisah Ab Ghani

Muhammad Safiri b. Ismail

Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

 

Pendahuluan

            Al-Istihalah sebenarnya bukanlah suatu kaedah penentuan hukum yang baru dalam Islam memandangkan kewujudannya dapat difahami menerusi penjelasan teks al-Quran, Sunnah Rasulullah s.a.w. dan juga Ijmak para ulama sejak daripada zaman Sahabat r.a. lagi. Asas kepada kenyataan ini dalam dilihat dalam beberapa isu hukum seperti susu haiwan ternakan, madu lebah, hati dan limpa, cuka daripada arak dan lain-lain seperti yang akan dijelaskan. Namun demikian, penentuan hukum menerusi pendekatan kaedah Al-Istihalah bukanlah mudah kerana pemahaman mengenai aplikasinya adalah berbeza di kalangan ulama mengikut perbezaan metodologi mazhab masing-masing. Dalam hal ini, terdapat sebahagian mazhab contohnya Syafi’i dan Hanbali yang mengetatkan pemakaian kaedah Al-Istihalah sedangkan sebahagian mazhab yang lain seperti Zahiri meluaskan pemakaiannya dalam bidang-bidang yang berbeza.

           Akan tetapi, keadaan ini tidak boleh dilihat sebagai halangan kepada ulama kontemporari dalam menganalisis hukum terutamanya berkaitan isu kepenggunaan mengikut pendekatan kaedah al-Istihalah. Ini kerana fiqh pada hakikatnya bukanlah satu disiplin ilmu yang bersifat muqaddas[1] atau kebal daripada menerima sebarang kritikan. Keadaan ini dapat dilihat terutamanya dalam perbincangan ulama dan kritikan yang diutarakan sesama mereka mengenai isu-isu berkaitan muamalah[2] memandangkan penentuan hukumnya boleh berubah mengikut perubahan masa, tempat dan juga faktor luaran (qarinah). Ini turut dijelaskan menerusi kaedah fiqh Tidak boleh dinafikan perubahan sesuatu hukum[3] apabila berlakunya perubahan masa dan tempat“.[4] Justeru itu, para ulama kontemporari sepatutnya memiliki keberanian dan kemampuan ilmiah yang jitu dalam usaha memahami konteks sesuatu hukum agar ianya dapat dikemaskini dari masa ke semasa dan terus relevan diamalkan oleh masyarakat. Di samping itu, mereka juga wajib memahami tentang maqasid Syarak dalam penentuan hukum demi menjaga kemaslahatan kepada manusia dan sekaligus menolak kemudaratan daripada mereka. Oleh itu, tidak wajar bagi seseorang ulama untuk terus kekal dan jumud dengan satu pandangan[5] lebih-lebih lagi jika ia hanya berasaskan alasan yang marjuh serta menyulitkan masyarakat dalam mengamalkan kehidupan beragama.

           Dalam bab ini, penulis akan membincangkan konsep al-Istihalah sebagai kaedah penentuan hukum serta kajian perbandingan di antara pandangan mazhab-mazhab fiqh dalam mengaplikasikannya dalam isu-isu kepenggunaan yang terpilih. Di samping itu, penulis juga akan cuba mentarjihkan pandangan fiqh yang lebih tepat untuk diamalkan berdasarkan kejelasan `illah serta keterangan dalil Syarak yang berautoriti. Namun begitu, penulis akan terlebih dahulu mengutarakan prinsip-prinsip asas Syarak dalam penentuan hukum isu kepenggunaan agar ia menjadi landasan teori hukum yang utama sebelum perbincangan dapat dikembangkan kepada konsepal-Istihalah. Dengan lain perkataan, prinsip-prinsip asas ini adalah garis panduan yang fundamental dalam Islam di mana apa jua pandangan yang menyanggahinya dianggap terbatal dengan sendirinya.

 Teori-teori umum fiqh dalam bidang kepenggunaan

            Islam telah menggariskan beberapa teori umum khususnya dalam bidang kepenggunaan. Teori-teori ini dianggap mantap kerana ia dinyatakan secara jelas oleh al-Quran, Sunnah Rasulullah s.a.w., Ijmak, al-Qiyas dan kaedah al-Istishab.[6] Oleh itu, sekiranya ada pandangan bercanggah dengan teori-teori ini dalam mana-mana kes kepenggunaan maka pandangan tersebut akan terbatal melainkan dalam sesetengah kes yang dikecualikan dan disokong oleh dalil Syarak lain yang muktabar secara jelas.

           Antara prinsip umum yang dimaksudkan ialah “Hukum asal bagi setiap bahan (yang bermanafaat contohnya dalam makanan, minuman, pakaian, ubat-ubatan dan lain-lain kecuali dalam hal berkaitan ibadat) adalah harus (halal) selagi mana tiada dalil lain yang menyatakan sebaliknya[7] dan “Hukum asal bagi setiap bahan (Jirim: عَيْنٌ   contohnya haiwan, tumbuhan, makanan, minuman, ubat-ubatan dan lain-lain) adalah suci selagi mana tiada dalil Syarak yang menghukumkannya sebagai najis”.[8] Prinsip ini adalah berdasarkan kepada firman Allah s.w.t.:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً

Maksudnya: Dia lah (Allah) yang menjadikan untuk kamu segala apa yang ada di bumi (untuk      dimanafaatkan dalam kehidupan)  (Al-Baqarah 2:29)

 Dan sabda Nabi Muhammad s.a.w. yang diriwayatkan oleh Abu Darda’:

مَا أَحَلَّ اللهَ فَهُوَ حَلالٌ وَمَا حَرّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فًهُوَ عَفْوٌ فَاقْبَلُوْا ِمنَِ اللهِ عَافِيَتَهُ فإنّ اللهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيّا

Maksudnya: Apa-apa benda yang Allah s.w.t. telah halalkan maka ia adalah halal dan apa-apa yang Dia s.w.t. telah haramkan maka ia adalah haram, manakala apa-apa yang Dia s.w.t. sengaja diamkan diri mengenainya maka ia adalah suatu pengampunan (keharusan daripadaNya) maka terimalah pengampunan tersebut daripadaNya kerana sesungguhnya Allah s.w.t. tidak mungkin akan lupa )tentang sesuatu pun dalam menentukan hukumnya(.[9]

             Selain itu, para ulama turut mengemukakan beberapa prinsip asas yang lain seperti “Sesuatu makanan mestilah tergolong dalam kategori bahan-bahan yang elok ( Tayyibat: طيّبات)”, “Tidak tergolong dalam bahan-bahan yang jijik ( Khaba’ith: خبآئث )”, “Tidak memudaratkan kesihatan atau kehidupan manusia” serta “Ia hendaklah diambil dalam kadar yang sederhana dan tidak melampau”.[10] Asas bagi prinsip-prinsip ini dinyatakan secara jelas menerusi banyak firman Allah s.w.t.dan sabda Nabi s.a.w., antaranya firman Allah s.w.t.:

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُحِلّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ

Maksudnya: Dia (Muhammad s.a.w.) menyuruh mereka dengan perkara-perkara yang baik dan melarang mereka daripada melakukan perkara-perkara yang keji; dan ia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang jijik.     (Al-A`raf 7:157)

 Dan firmanNya:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari benda-benda yang baik (halal) yang telah Kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar kamu hanya beribadat kepadanya.    (Al-Baqarah 2:172)

 Dan firmanNya:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ

Maksudnya: Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad): “Apakah (makanan) yang dihalalkan bagi mereka?” (Bagi menjawabnya) katakanlah: “Dihalalkan bagi kamu (memakan) yang lazat-lazat serta baik ” (Al-Ma’idah 5:4)

 Dan firmanNya:

وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

 Maksudnya: Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan (contohnya dengan memakan makanan yang beracun dan tidak elok untuk kesihatan )     (Al-Baqarah 2:195)

 Dan firmanNya lagi:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Maksudnya: Dan makan serta minumlah dan jangan pula kamu melampau; sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang melampaui batas    (Al-A`raf 7:31)

 Dan sabda Rasulullah s.a.w. menerusi riwayat `Amru b. Syu`ayb daripada datuknya:

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَألْبِسُوْا وتَصَدّقُوْا فيْ غَيْر إسْرَافٍ ولا مَخِيْلَةٍ

Maksudnya: Makanlah, minumlah, pakailah dan dermalah (dengan syarat) dalam keadaan tidak melampau (membazir) dan tidak sombong.[11]

 Dan sabdanya lagi.menerusi riwayat Yahya al-Mazini:

لا ضَرَرَ ولا ِضرَارَ

Maksudnya: Tidak boleh (iaitu diharamkan segala bahan atau usaha yang) memberi kemudaratan (samada kepada diri sendiri mahupun orang lain) dan tidak boleh (diharamkan juga) membalas kemudaratan (yang dikenakan kepada kita oleh orang lain dengan cara sendiri).[12]

 Konsep al-Istihalah

            Al-Istihalah boleh didefinisikan sebagai perubahan jirim atau zat sesuatu bahan sehingga ia menjadi bahan yang berlainan daripada keadaannya yang asal. Sebagai contoh, jika sesuatu bahan najis atau haram telah mengalami perubahan pada zatnya sehingga berubah menjadi bahan lain yang berbeza daripada sifat asalnya sama ada dari segi warna, rasa dan bau maka hukumnya juga turut berubah di mana ia dianggap suci dan halal. [13] Bagi penulis, perubahan zat dimaksudkan dalam definisi ini mestilah turut merangkumi perubahan zat secara kimia memandangkan perkembangan sains dan teknologi sekarang dapat mengesahkan perkara ini. Sebagai contoh, pengesahan kewujudan zat babi yang dimasukkan ke dalam sesuatu makanan dapat dikesan menerusi teknologi berkaitan asid deoksiribonuleik atau singkatannya, DNA.

            Di samping kaedah al-Istihalah, para ulama turut mengutarakan satu lagi kaedah yang mempunyai konsep yang hampir sama. Kaedah yang dimaksudkan ialah al-Istihlak yang boleh didefinisikan sebagai teori penguraian jirim. Kaedah ini merujuk kepada konsep percampuran jirim sesuatu bahan dengan jirim bahan yang lain seperti dua cecair yang bercampur sehingga menyebabkan cecair pertama terurai dalam cecair yang kedua dan zat asalnya hilang.[14] Sebagai contoh, jika beberapa titisan air najis jatuh ke dalam takungan air mutlaq lalu terurai di dalamnya sehingga langsung tidak meninggalkan kesan, maka takungan air tersebut tetap dianggap air mutlaq memandangkan sifat fizikalnya masih kekal suci.

           Oleh itu, boleh disimpulkan bahawa al-Istihalah melibatkan perubahan sifat jirim bagi satu bahan yang sama sedangkan al-Istihlak pula melibatkan percampuran jirim dua bahan yang berbeza sehingga salah satu daripadanya terurai dalam jirim bahan yang kedua. Namun begitu, konsep penentuan hukum daripada kedua-dua kaedah ini adalah tetap sama di mana hukum (sama ada suci/halal atau najis/haram) yang akan diputuskan adalah berdasarkan kepada sifat atau ciri baru yang terhasil pada bahan akhir dan bukannya berdasarkan sifat atau ciri sebelum proses ini berlaku.

           Namun demikian, sekalipun kedua-dua kaedah al-istihalah mahupun al-Istihlak secara umumnya telah diiktiraf oleh mazhab-mazhab fiqh, para ulama masih tidak sependapat mengenai sejauh mana ia boleh diaplikasikan dalam penentuan hukum isu kepenggunaan. Di satu pihak, wujud sebahagian ulama yang hanya menerima pengaplikasian kaedah tersebut dalam skop yang sempit seperti isu cuka yang mengalami perubahan daripada arak dan kulit haiwan yang disamak sekalipun daripada bangkai. Kumpulan ini diterajui oleh kebanyakan ulama Syafi’iyyah serta Hanbali. Manakala di pihak yang kedua pula, wujud sebahagian ulama lain yang meluaskan skopnya di mana mereka mengaplikasikan kaedah tersebut dalam apa jua bidang kepenggunaan asalnya ia berkongsi `illah hukum yang sama iaitu mengalami perubahan zat yang menyeluruh seperti yang telah dijelaskan dalam definisi sebelum ini. Kumpulan ulama yang berpandangan sedemikian adalah sebahagian ulama Hanafiyyah, Zahiriyyah dan juga Malikiyyah. Mereka yang dimaksudkan terdiri daripada Muhammad b. Hasan al-Syaybani, Ibn `Abidin, al-Kasani, Ibn al-`Arabi, Ibn Nujaym, Ibn Hazm dan al-Syawkani. Selain itu, terdapat sesetengah ulama Hanbali yang turut berpandangan sedemikian seperti Ibn Taymiyyah serta muridnya, Ibn al-Qayyim.[15]

           Seperti yang dinyatakan di awal bab ini, asas kepada keautoritian kaedah al-Istihalah sebenarnya telah dinyatakan menerusi al-Quran, Sunnah Rasulullah s.a.w. serta Ijmak sejak zaman para Sahabat r.a. lagi. Ini dapat dilihat menerusi teks-teks dalil seperti berikut:

Firman Allah s.w.t. yang menghalalkan susu haiwan ternakan sekalipun ia berasal daripada makanan yang menjadi najis setelah memasuki perut haiwan yang mana sebahagian daripadanya menjadi sisa buangan dan juga darah:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ

Maksudnya: Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu, kamu beroleh pelajaran yang mendatangkan iktibar. Kami beri minum kepada kamu daripada apa yang terbit dari dalam perutnya, yang lahir dari antara hampas makanan dengan darah; (iaitu) susu yang bersih, yang mudah diminum, lagi sedap rasanya bagi orang-orang yang meminumnya.  (al-Nahl 16:66)

 Firman Allah s.w.t. yang menghalalkan madu bunga yang dikeluarkan daripada perut lebah sedangkan lebah tidak boleh dimakan kerana ia termasuk dalam kategori haiwan yang dilarang daripada dibunuh oleh Rasulullah s.a.w.[16] serta dianggap sebagai makanan yang jijik:

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Maksudnya: Kemudian makanlah dari segala jenis bunga-bungaan dan buah-buahan (yang engkau sukai), serta turutlah jalan-jalan peraturan Tuhanmu yang diilhamkan dan dimudahkannya kepadamu”. (Dengan itu) akan keluarlah dari dalam badannya minuman (madu) yang berlainan warnanya, yang mengandungi penawar bagi manusia (dari berbagai-bagai penyakit). Sesungguhnya pada yang demikian itu, ada tanda (yang membuktikan kemurahan Allah) bagi orang-orang yang mahu berfikir.   (al-Nahl 16:69)

Sabda Rasulullah s.a.w. mengenai hukum halal memakan organ hati dan limpa haiwan ternakan sekalipun ia berasal daripada darah:

أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ ، فَأَمَّا المَيْتَتَانِ فَالْحُوْتُ وَالحَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَاْلكَبِدُ وَالطِّحَالُ

Maksudnya: Dihalalkan bagi kamu dua jenis bangkai (haiwan yang mati tanpa perlu disembelih) dan dua jenis darah. Dua jenis bangkai tadi ialah ikan (dan hidupan air yang lain) dan belalang manakala dua jenis darah pula ialah hati dan limpa.[17]

Sabda Rasulullah s.a.w. mengenai larangan memakan haiwan al-Jallalah[18] sekalipun ia pada asalnya halal dimakan setelah disembelih. Dalam hal ini, haiwan al-Jallalah yang haram dimakan boleh berubah menjadi halal dengan syarat ianya dikurung dan diberi makanan yang bersih sehingga sifat fizikalnya kembali seperti haiwan ternakan yang normal.[19] Sabdanya menerusi riwayat ‘Abd Allah b. ‘Umar:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ عَنْ أَكْلِ الجَلاّلَةِ وَأَلْبَانِهَا

Maksudnya: Rasulullah s.a.w. telah melarang (mengharamkan) daripada memakan (daging) haiwan berstatus al-Jallalah dan susunya.[20]

 Dari sudut Ijmak pula, para ulama sejak zaman Sahabat r.a. lagi telah sepakat menegaskan hukum cuka yang telah bertukar daripada arak adalah suci dan halal dimakan[21] bahkan ia sangat disukai oleh Rasulullah s.a.w. seperti sabdanya yang diriwayatkan oleh `A’isyah:

نِعْمَ الأُدُمُ أَوِ الإِدَامُ الخَلُّ

Maksudnya: Sebaik-baik lauk (bahan yang menyedapkan makanan utama) itu ialah cuka.[22]

                Jika kita menyorot kaedah al-Istihalah dalam karangan ulama silam pula, kita akan dapati mereka telah membahagikan perbincangan mengenainya kepada dua kategori iaitu perubahan hukum daripada haram kepada halal dan perubahan hukum daripada halal kepada haram. Bagi kategori yang pertama iaitu perubahan daripada hukum haram kepada halal, contohnya adalah seperti perubahan darah kepada susu dan daging yang dimakan, perubahan arak kepada cuka, air najis yang disiramkan kepada pokok sebagai baja berubah kepada buah, najis berubah menjadi tanah, babi yang terjatuh ke dalam laut lalu berubah menjadi garam dan haiwan ternakan yang berstatus al-Jallalah yang dikurung dan diberikan makanan yang elok sehingga keadaannya kembali berubah menjadi sedia-kala. Manakala contoh bagi kategori yang kedua iaitu perubahan hukum daripada halal kepada haram ialah seperti perubahan makanan bersih yang dimakan kepada menjadi najis buangan dan perubahan minuman jus buah-buahan menjadi minuman arak yang memabukkan.

             Dalam menjelaskan hal ini, Ibn Hazm contohnya telah menegaskan tentang kewajaran kaedah al-Istihalah ini diguna pakai dalam penentuan hukum sesuatu makanan, katanya:

“Apabila ciri-ciri sesuatu bahan najis atau bahan haram itu berubah (menjadi bahan bukan najis) maka namanya (najis) itu turut terbatal yang mana sebelum ini nama tersebut (najis) menjadi faktor dalam penentuan hukumnya (haram). Lalu status bahan tersebut berubah kepada status atau nama lain dengan berdasarkan ciri-ciri suci dan halal yang kini wujud padanya. Ia bukan lagi suatu bahan najis ataupun bahan haram tetapi sebaliknya ia telah berubah menjadi suatu bahan lain yang mempunyai suatu hukum yang berlainan. Demikianlah juga keadaannya dengan bahan suci yang mana ciri-cirinya telah berubah menjadi najis maka namanya juga berubah menjadi bahan najis dan bahan haram. Ini seperti jus buah-buahan yang berubah menjadi arak atau arak berubah menjadi cuka, daging babi yang dimakan oleh itik yang berubah menjadi sebahagian daging itik yang halal, air (minuman) yang berubah menjadi air kencing, makanan yang berubah menjadi najis, najis dan air kencing yang dijadikan baja tanah lalu membantu pokok mengeluarkan buah-buahan yang halal dan contoh-contoh dalam hal ini adalah banyak sekali”.[23]

 Ibn al-`Arabi juga ada menegaskan:

Ulama berselisihan pendapat tentang benda-benda yang boleh dimakan yang muncul dari benda najis, adakah dihukumkan sebagai suci atau najis seperti sayur-sayuran yang disiram dengan air najis atau dibajai dengan bahan-bahan najis. Ulama yang menghukumkannya sebagai najis telah mengaitkannya dengan sifat yang terdapat pada zat sesuatu benda dan membina hukum berdasarkan kepada sifat tersebut. Yang menjadi pegangan saya ialah saya sendiri berpendapat ianya adalah suci kerana bahan najis tadi telah pun hilang sifatnya dan bentuknya juga sudah berubah. Sifat-sifatnya sekarang sudah menjadi sifat yang lain lalu hukum yang ditetapkan kepadanya juga adalah berubah. Ramai yang menimbus sampah sarap ke dalam tanah dan tumbuhan yang tumbuh di atas tanah tempat sampah sarap itu ditimbus tidak pula dihukumkan sebagai najis”.[24]

 Dr. Nazih Hammad iaitu salah seorang ahli jawatankuasa Akademi Fiqh Islam di bawah Pertubuhan Muktamar Islam dan juga ahli jawatankuasa Majlis Fiqh Amerika Utara yang mana banyak menghasilkan tulisan berkenaan fiqh kontemporari, ketikamana mengulas mengenai hukum memakan bahan makanan yang dihasilkan menggunakan campuran gelatin yang tidak suci, beliau berkata:

“Apabila perkara (berkenaan perubahan hukum berdasarkan perubahan jirim) ini diakui maka ini bermakna bahan gelatin yang diambil daripada kulit, tulang khinzir, lembu yang tidak disembelih dan lain-lain adalah suci, boleh dimakan dan diharuskan menggunakannya menurut kaca mata Islam dengan berdasarkan teori al-Istihalah yang telah kita huraikan pada perbahasan yang lalu. Ini adalah kerana tidak diragui lagi tentang tidak wujudnya lagi hakikat dan sifat kulit, tulang khinzir atau bangkai padanya. Tidak terdapat lagi nama yang dihukumkan ke atasnya sebagai najis dan haram serta tidak wujud juga sifat yang kerananya dijatuhkan sesuatu hukum (haram). Benda yang berubah itu pula telah menjadi benda lain (suci) yang berbeza dengan yang sebelum ini (najis) baik dari segi jirim, rasa, bau, susunan kimia dan kriteria-kriteria fiziknya. Hukumnya berubah daripada haram kepada halal yang mana merupakan hukum asal bagi segala bahan (di dunia ini) dan (juga berubah) dari najis kepada suci yang juga merupakan hukum asal bagi setiap bahan (di dunia ini)”.[25]

Manakala mengenai kaedah al-Istihlak, al-Nawawi pernah menukilkan pandangan al-Ghazali dalam tulisannya di mana al-Ghazali ada menegaskan:

“Sekiranya seekor lalat atau lebah terjatuh ke dalam periuk suatu masakan lalu kesemua anggotanya hancur di dalam masakan tersebut maka masakan itu tidaklah haram dimakan kerana pengharaman memakan lalat atau lebah dan seumpamanya adalah kerana perasaan kita yang merasa jijik terhadapnya sedangkan masakan tadi (yang bercampur dengan lalat hancur) tidaklah dianggap jijik (kerana zat atau kesan lalat tadi telah tiada lagi)”.[26]

 Pendapat ini kemudian turut disokong oleh al-Nawawi sendiri dengan katanya:

“Pendapat yang paling tepat (berhubung kaedah al-Istihlak) ini ialah tidaklah diharamkan suatu masakan (yang bercampur tanpa disengajakan sekalipun) dengan daging manusia kerana ia telah terurai (hancur di dalam campuran masakan tersebut). Kes ini samalah dengan kes air kencing atau lain-lain (najis), apabila ia tercurah ke dalam bekas simpanan air yang lebih daripada ukuran dua kolah maka (hukumnya ialah) ia tetap boleh digunakan (samada untuk bersuci atau sebagainya) selagimana ia tidak berubah (samada dari segi bau, rasa atau warna). Ini disebabkan kerana air kencing tersebut telah terurai (kesannya hilang) iaitu seolah-olah ia tidak pernah tercurah ke dalam air itu tadi”.[27]

 Dr. Nazih Hammad juga ada mengulas mengenai al-Istihlak dalam tulisannya:

“Konsep hancurnya sesuatu zat (kaedah al-Istihlak) ini adalah sama dengan konsep perubahan zat (kaedah al-Istihalah) iaitu kerana bahan-bahan yang haram atau najis yang larut di dalam cecair yang suci maka cecair itu dihukumkan sebagai halal kerana tidak terdapat lagi sebarang kesan daripada bahan-bahan najis tadi samada dari segi warna, rasa dan juga bau. Yang jelas ialah namanya (sebagai bahan najis) sudah hilang kerana tidak lagi wujud sifat-sifat zahirnya dan kriteria-kriterianya. Maka oleh sebab itu, hilanglah juga hukum pengharaman atau kenajisannya kerana hukum Syarak adalah bergantung kepada kewujudan nama dan sifat-sifat pada sesuatu bahan itu”.[28]

             Bagi penulis, kedua-dua kaedah al-Istihalah dan al-Istihlak sememangnya wajar diaplikasikan dalam penentuan hukum terutamanya dalam menyentuh isu-isu kepenggunaan yang terkini. Ini kerana faktor penentu terhadap hukum sesuatu isu makanan contohnya, bukan terletak pada jenis atau bentuk luarannya semata-mata, tetapi sebaliknya, ia terletak pada `illah yang jelas dan konsisten iaitu perubahan hakiki pada zat bahan tersebut sama ada dari segi rasa, bau, warna mahupun sifat kimianya. Sebaliknya, jika kedua-dua kaedah ini ditolak atau hanya dihadkan dalam isu-isu tertentu sahaja sedangkan `illah yang terlibat adalah sama, maka masyarakat Islam pastinya akan berhadapan kesulitan. Ini kerana realiti sesetengah barangan kepenggunaan atau makanan yang dimakan setiap hari pada hakikatnya berasal daripada bahan yang kotor tetapi dikitar semula dan diproses agar ianya kembali suci dan selamat untuk digunakan. Air paip contohnya, adalah suci sekalipun ia berasal daripada air kumbahan kerana sifat kotor dan najis yang wujud padanya sebelum ini telah hilang dan berubah menjadi air mutlak yang bersih sama ada dari segi bau, rasa dan juga warna. Kenyataan ini sejajar dengan kaedah fiqh berkaitan al-Istihalah yang telah digubal oleh sesetengah ulama seperti yang diutarakan oleh Ibn Hazm al-Andalusi dan Ibn Taymiyyah:[29]

إِنَّ النَّجَاسَةَ إِذَا اسْتَحَالَتْ طَهُرَتْ

Maksudnya: Sesungguhnya bahan najis apabila berubah keadaannya (menjadi suatu bahan lain yang suci) maka ia menjadi suci.

اسْتِحَالَةُ الأَحْكَامِ بِاسْتِحَالَةِ الأَسْمَاءِ وَاسْتِحَالَةُ الأَسْمَاءِ بِاسْتِحَالَةِ الصِّفَاتِ

Maksudnya: Perubahan sesuatu hukum adalah bergantung kepada perubahan nama (sesuatu bahan) dan perubahan nama (bahan tersebut pula) bergantung kepada perubahan (yang berlaku) pada sifat (zat bahan tersebut).

               Walaubagaimanapun, penulis mahu tegaskan bahawa aplikasi kaedah al-Istihalah dan al-Istihlak dalam penentuan hukum isu-isu kepenggunaan tidak wajar dilakukan dengan hanya mengambil-kira perubahan sifat luaran atau fizikal semata-mata. Ia sebaliknya, memerlukan kepada pengkajian yang teliti termasuklah dengan menggunakan pendekatan saintifik untuk memastikan perubahan zat yang berlaku adalah secara menyeluruh sama ada dari sudut warna, bau, rasa, struktur kimia dan fizik bahan yang terlibat.

               Sehubungan dengan ini, penulis merasakan kurang bersetuju dengan sesetengah pandangan ulama silam yang dilihat longgar dalam mengaplikasikan kaedah al-Istihalah mahupun al-Istihlak dalam penentuan isu kepenggunaan. Ini dapat dilihat dalam pandangan al-Ghazali dan al-Nawawi sebelum ini yang mengatakan lalat, lebah bahkan daging manusia yang terjatuh dalam periuk masakan dianggap halal dengan alasan ia telah terurai di dalam masakan tersebut. Dalam hal ini, penulis berpandangan proses al-Istihalah mahupun al-Istihlak pada hakikatnya tidak berlaku dalam isu fiqh yang dinyatakan kerana secara logiknya, kepanasan masakan tidak akan mampu mengurai atau mengubah zat bahan najis atau haram sekalipun ia terus dipanaskan selama beberapa jam sehingga tidak lagi dapat dilihat oleh mata kasar. Namun begitu, al-Ghazali dan al-Nawawi tetap tidak boleh dipersalahkan di sebalik pandangan tadi memandangkan penilaian mereka terhadap kaedah al-Istihalah dibuat berdasarkan pengetahuan yang terhad pada zaman silam yang bergantung kepada perubahan luaran atau fizikal semata-mata.

 [1] Ini kerana sifat muqaddas hanya dimiliki oleh dalil-dalil syarak yang utama seperti al-Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w..

[2] Muamalah merangkumi bidang Mu`awadat Maliyah (sistem jual beli), Munakahat (sistem perkahwinan), Mukhasamat (sistem perbicaraan), Amanat (pemberian urusan amanah) dan Tarikat (sistem pusaka). Lihat al-Zuhayli, Wahbah (1985), Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh. Juz. 1, cet. ke-2, Damsyik: Dār al-Fikr, h. 80-82. Lihat juga Abdul Aziz Mohd Zin (1991), Syahadah, Ibadah, Asabiyah, Dakwah. Petaling Jaya: Tempo Publishing (M) Sdn. Bhd., m.s. 55.

[3] Namun demikian, teori ini tidak boleh dipakai kepada semua hukum syarak. Ini kerana terdapat sesetengah hukum syarak yang tidak akan berubah sekalipun menerusi ijtihad ulama. Antaranya hukum asas dalam beragama terutamanya yang dinyatakan menerusi dalil yang berstatus qat’i al-thubut dan qat’i al-dalalah mengenai kekerapan solat fardu dan bilangan rakaatnya, kewajipan berpuasa Ramadan dan menunaikan Haji bagi yang mampu, jumlah nilaian bayaran zakat, hukuman hudud dan sebagainya.

[4] Lihat Md. Saleh b. Hj. Md. @ Hj Ahmad (2000), ‘Urf dan Adat Semasa di Malaysia Sebagai Asas Penentuan Hukum yang Tidak Dinaskan. dlm. Paizah Hj. Ismail (ed.), Fiqh Malaysia: Ke Arah Pembinaan Fiqh Tempatan yang Terkini. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, h. 118-121.

[5] Ibid., 121.

[6]Al-Istishab boleh ditakrifkan sebagai suatu kaedah yang menetapkan bahawa suatu keadaan yang telah ditetapkan hukumnya sebelum ini samada berbentuk penetapan (Thubut) ataupun penafian (Nafy) akan terus digunapakai pada masa hadapan sebagaimana keadaan sebelumnya selagimana tiada dalil Syarak yang menyatakan hukum sebaliknya. Antara contoh kes-kes fiqh yang dinyatakan hukumnya dalam bentuk penetapan (Thubut) ialah seperti kebenaran untuk memakan apa jua makanan mahupun minuman samada dari jenis haiwan mahupun tumbuhan yang mana tidak pernah dinyatakan hukumnya secara khusus sebelum ini. Dalam hal ini, ia dihukumkan sebagai halal dengan hanya berdasarkan kepada penggunaan kaedah al-Istishab yang mana menyatakan bahawa segala bahan-bahan yang bermanafaat di alam ini selagimana ia tidak memudaratkan manusia maka hukumnya adalah halal dan boleh digunakan dalam kehidupan seharian. Manakala contoh bagi kes fiqh yang dinyatakan hukumnya dalam bentuk penafian (Nafy) pula ialah seperti larangan memakan daging babi seperti yang telah dinyatakan pengharamannya menerusi al-Quran. Dalam hal ini, hukum berkenaan pengharamannya akan terus kekal sepertimana keadaannya sebelum ini selagimana tiada dalil Syarak lain yang mengubah hukumnya kepada halal. Lihat al-Syawkani, Muhammad b. `Ali (1999), Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haq Min `Ilm al-Usul. Juz. 2, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, m.s. 254-256. Lihat juga al-Isnawi, Jamal al-Din `Abd al-Rahim (1999), Nihayah al-Sul Syarh Minhaj al-Wusul Fi `Ilm al-Usul Li al-Baydawi. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, m.s. 361. Lihat juga al-Zarkasyi, Muhammad b. Bahadir b. `Abd Allah (2000), Al-Bahr al-Muhit Fi Usul al-Fiqh. Jld. 3, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, m.s. 322. Lihat juga Ibn Hazm, `Ali b. Ahmad b. Sa`id (t.t.), Al-Ihkam Fi Usul al-Ahkam. Jld. 2, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, m.s. 3. Lihat juga Syalabi, Muhammad Mustafa (1986), Usul al-Fiqh al-Islami. Beirut: Dar al-Nahdah al-`Arabiyyah, m.s. 337. Lihat juga al-Zuhayli, Wahbah (1998), Usul al-Fiqh al-Islami. Juz. 1, cet. ke-2, Damsyik: Dar al-Fikr, m.s. 888.

[7] Lihat al-Syafi`i, Muhammad b. Idris (1996), Mawsu`ah al-Imam al-Syafi`i: Kitab al-Umm. Jld. 3, Beirut: Dar Qutaybah, m.s. 547. Lihat juga Ibn al-`Arabi, Muhammad b. `Abd Allah (1996), Ahkam al-Qur’an. Jld. 1, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, m.s. 23-25. Lihat juga al-Nawawi, Yahya b. Syaraf (1996), Rawdah al-Talibin. Jld. 2, juz. 2, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, m.s. 537. Lihat juga al-Suyuti, Jalal al-Din `Abd al-Rahman b. Abi Bakr (1998), Al-Asybah Wa al-Naza’ir Fi Qawa`id Wa Furu` Fiqh al-Syafi`yyah. Jld. 1, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, m.s. 131. Lihat Ibn al-Qudamah, Syams al-Din (1984), Al-Syarh al-Kabir. Dlm Al-Mughni Wa al-Syarh al-Kabir `Ala Matan al-Muqni` Fi Fiqh al-Imam Ahmad b. Hanbal. Jld. 11, Beirut: Dar al-Fikr, m.s. 65. Lihat Ibn. Taymiyyah, Taqi al-Din Ahmad b. `Abd al-Halim (1988), Al-Fatawa al-Kubra. Jld. 2, Beirut: Dar al-Ma`rifah, m.s. 103-139. Lihat al-Buhuti, Mansur b. Yunus b. Idris (1999), Kasyaf al-Qina` `An Matan al-Iqna`. Juz. 6, Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-`Arabi, m.s. 200. Lihat al-Mardawi, `Ali b. Sulayman (1998), Al-Insaf Fi Ma`rifah al-Rajih Min al-Khilaf `Ala Madhhab al-Imam Ahmad b. Hanbal. Juz. 10, Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-`Arabi, m.s. 266. Lihat Abu al-Barakat, Majd al-Din (t.t.), Al-Muharrar Fi Fiqh `Ala Madhhab al-Imam Ahmad b. Hanbal. Juz. 2, Beirut: Dar al-Kitab al-`Arabi, m.s. 189.

Manakala para ulama yang bermazhab Hanafi pula berlainan sedikit dalam hal ini kerana bagi mereka, prinsip tadi lebih tepat jika diungkapkan “Hukum asal bagi setiap bahan adalah haram atau al-Tawaqquf” (berdiam diri iaitu dengan maksud kita tidak boleh menghalalkan bahan tadi selagi mana ia benar-benar tidak disahkan selamat untuk digunakan dalam kehidupan manusia(.

Lihat Muhammad Nur al-Din Marbu Banjar al-Makki (2002), Al-Durar al-Bahiyyah Fi al-Qawa`id al-Fiqhiyyah. Cet. ke-3, Alor Setar: Pustaka Darussalam, m.s. 69. Lihat juga Jumhuriyyah Misr al-`Arabiyyah: Al-Majlis al-A`la Li al-Syu’un al-Islamiyyah (t.t.), Mawsu`ah al-Fiqh al-Islami. Juz. 14, Kaherah: Dar al-Kutub al-Misri, m.s. 304.

[8] Lihat Ibn Taymiyyah, Taqi al-Din Ahmad b. `Abd al-Halim (1988), op.cit., m.s. 103-107. Lihat juga Zaydan, `Abd al-Karim (1993), Al-Mufassal Fi Ahkam al-Mar’ah Wa al-Bayt al-Muslim Fi as-Syari`ah al-Islamiyyah. Juz. 1, Beirut: Muassasah al-Risalah, m.s. 27. Lihat al-Zuhayli, Wahbah (1985), op.cit., m.s. 140-141.

[9] Lihat al-Bayhaqi, Abu Bakr Ahmad b. Husayn b. Ali (1994), Al-Sunan al-Kubra. Jld. 10, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, m.s. 21, no. h.: 19724 dlm. Kitab al-Dahaya. Lihat al-Daraqutni, Abu al-Hasan `Ali b. `Umar b. Ahmad (1966), Sunan al-Daraqutni. Jld. 1, juz. 2, Kaherah: Dar al-Mahasin Li al-Tiba`ah, m.s. 137, no. h.: 12 dlm. Kitab al-Zakah.

[10] Lihat Ibn al-Qudamah, Muwaffiq al-Din dan Ibn al-Qudamah, Syams al-Din (1984), op.cit., Jld. 11, h. 65-66. Lihat juga Ibn Hazm, `Ali b. Ahmad b. Sa`id (1990), Al-Mawsu`ah al-Islamiyyah: Al-Muhalla. Juz. 7, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, m.s. 418. Lihat al-Mardawi, `Ali b. Sulayman (1998), op.cit., m.s. 266. Lihat al-Bakri, Muhammad b. Abi Bakr b. Sulayman (1991), Al-I`itina’ Fi al-Farq Wa al-Istithna’. Juz. 2, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, m.s. 1028. Lihat al-Zarqa, Ahmad b. Muhammad (1993), Syarh al-Qawa`id al-Fiqhiyyah. Cet. ke-3, Damsyik: Dar al-Qalam, m.s. 165-166, 179. Lihat al-Fadani, Abu al-Fayd Muhammad Yasin b. `Isa al-Makki (1996), Al-Fawa’id al-Janiyyah Hasyiyah al-Mawahib al-Saniyyah Syarh al-Fawa’id al-Bahiyyah. Juz. 1, cet. ke-2, Beirut: Dar al-Basya’ir al-Islamiyyah, m.s. 266-268. Lihat al-`Alimi, Yusuf Hamid (t.t.), Al-Maqasid al-`Ammah Li al-Syari`ah al-Islamiyyah. Kaherah: Dar al-Hadith, m.s. 54, 89. Lihat al-Zuhayli, Wahbah (1985), op.cit., Juz. 3, h. 505. Lihat al-Buhuti, Mansur b. Yunus b. Idris (1999), op.cit., m.s. 200-201.

[11] Lihat al-`Asqalani, Ahmad b. `Ali b. Hajar (1991), Fath al-Bari Bi Syarh Sahih al-Bukhari Li Abi `Abd Allah Muhammad b. Isma`il b. Ibrahim b. al-Mughirah b. Bardizbah al-Ju`fi al-Bukhari. Juz. 11, Beirut: Dar al-Fikr, m.s. 423, no. h.: 5783 dlm. Kitab al-Libas. Lihat Ibn Majah, Muhammad b. Yazid al-Qazwini (1954), Sunan Ibn Majah. Jld. 2, Damsyik: Dar al-Fikr, m.s. 1192, no. h.: 3605 dlm. Kitab al-Libas. Lihat al-Hakim, Muhammad b. `Abd Allah al-Nisaburi (t.t.), Al-Mustadrak `Ala al-Sahihayn Fi al-Hadith. Juz. 4, Riyad: Maktabah al-Nasr al-Hadithah, m.s. 135 dlm. Kitab al-At`imah.

[12] Lihat Malik b. Anas al-Asbahi (1967), Al-Muwatta’. Kaherah: Dar Ihya’ al-Kutub al-`Arabiyyah, m.s. 745, 805, no. h.: 36:31, 39:13 dlm. Kitab al-Aqdiyah dan Kitab al-Mukatab. Lihat al-Daraqutni, `Ali b. `Umar b. Ahmad (1966), Sunan al-Daraqutni. jld. 2, juz. 3, Kaherah: Dar al-Mahasin m.s. 77, no. h.: 288 dlm. Kitab al-Buyu`. Lihat Ibn Majah, Muhammad b. Yazid al-Qazwini (1954), op.cit., Jld. 2, h. 784, no. h.: 2340 dlm. Kitab al-Ahkam. Lihat al-Suyuti, Jalal al-Din `Abd al-Rahman b. Abi Bakr (1998), op.cit., m.s. 166.

[13] Lihat Ibn Hazm, ‘Ali b. Ahmad b. Sa`id (1990), op.cit., m.s. 138), juz. 7, m.s. 422. Lihat juga Jumhuriyyah Misr al-`Arabiyyah: Al-Majlis al-A`la Li al-Syu’un al-Islamiyyah (t.t.), op.cit., m.s. 309. Lihat juga Wizarah al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah(1986), Al-Mawsu’ah al-Fiqh al-Islami. Juz. 3, cet. 3, Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah.

[14] Lihat al-Nawawi, Yahya b. Syaraf (t.t.), op.cit., m.s.39. Lihat juga Nazih Hammad (2004), op.cit., m.s. 37-48.

[15] Lihat Ibn ‘Abidin (1324H), al-Dar Mukhtar Syar tanwir al-Absar wa Bihamisyihi Hasyiyah Ibn ‘Abidin. Juz. 1, t.p.: Maktabah al-Usmaniyyah, h. 291. Lihat juga Al-Dasuqi (t.t.), Hasyiyah al-Dasuqi ‘ala al-Syarh al-Kabir. Juz. 1, Mesir: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyah, h. 50. Lihat juga Nazih Hammad (2004), Penggunaan Bahan-bahan yang Haram dan Najis dalam Makanan dan Ubat-ubatan. Basri b. Ibrahim al-Hasani (terj.), Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publishers, m.s. 19-35, 110.

[16] Larangan ini dijelaskan menerusi sabda Rasulullah s.a.w.

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِ: النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالهُدْهُدْ وَالصُّرَدِ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ: الضِّفْدَعِ بَدَلُ النَّحْلَ

Maksudnya: Rasulullah s.a.w. telah melarang (mengharamkan) daripada membunuh empat jenis haiwan: (iaitu) semut, lebah, burung Hud-hud dan burung surad. Dalam riwayat Abu Hurayrah: (dinyatakan) katak menggantikan tempat lebah. Lihat Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Yazid b. Majah al-Qazwini (1954), op.cit.,h. 1074, no. h.: 3223 dlm. Kitab al-Sayd.

[17] Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Yazid b. Majah al-Qazwini (1954), op.cit.,h. 1102, no. h.: 3314 dlm. Kitab al-At’imah. Lihat juga Abu Bakr Ahmad b. Husayn b. Ali al-Bayhaqi (1994), op.cit., j. 10, h. 12, no. h.: 19697 dlm. Kitab al-Dahaya.

[18] Al-Jallalah merujuk kepada haiwan ternakan yang pada asalnya halal dimakan namun, hukumnya berubah menjadi haram atau sekurang-kurangnya makruh disebabkan tabiat pemakanannya yang tidak bersih. Akan tetapi, ini bukan bermakna semua haiwan yang mempunyai tabiat pemakanan yang kotor boleh dianggap sebagai al-Jallalah kerana istilah ini merujuk kepada jenis haiwan yang suka memakan najis dan kotoran dalam kuantiti yang lebih banyak daripada kuantiti makanan bersih sehingga menyebabkan badannya berbau busuk dan kotor. Sebaliknya, haiwan yang memakan najis dan kekotoran dalam kuantiti yang sedikit serta tidak mengalami perubahan fizikal dari segi bau mahupun warna maka hukumnya adalah kekal halal kerana keadaan sedemikian tidak memberikan kesan kepada dagingnya. Tambahan pula sukar bagi kita untuk mengawal tabiat pemakanan haiwan secara total. Ini kerana hukum memakannya boleh berubah kembali menjadi halal dengan cara kita mengurungnya dan diberikan makanan yang bersih sehingga menyebabkan bau dan warna badannya kembali kepada keadaannya yang asal.

[19] Biasanya tempoh pengurungan (kuarantin) ini berbeza mengikut jenis-jenis haiwan yang terlibat seperti lembu perlu dikurung untuk tempoh sebulan, ayam dan itik untuk tempoh tiga hari dan sebagainya. Akan tetapi menurut Imam Malik, al-Jallalah adalah tetap halal kerana menurutnya, hukum haiwan ini boleh disamakan dengan hukum halalnya memakan semua jenis spesis burung samada yang suka memakan bangkai mahupun tidak. Pandangan Imam Malik ini adalah bersandarkan alasan di mana tiada satu pun dalil Syarak yang boleh dianggap sahih yang mengaitkan pengharaman memakan mana-mana spesis burung tersebut sekalipun tabiat pemakanannya adalah buruk. Farid ‘Abd al-‘Aziz al-Jundi ed. (1994), op.cit., h. 259. Lihat juga Sahnun b. Sa’id al-Tanukhi (1323 H), Al-Mudawwanah al-Kubra Li al-Imam Malik b. Anas al-Asbahi. j. 2, juz. 3. Beirut: Dar al-Sadir, h. 64-65. Lihat juga al-‘Azim Abadi, Abu al-Tayyib Muhammad Syams al-Haq (1990), op.cit., h. 185.

[20] al-Saharanfuri, Khalil Ahmad (t.t.), op.cit., h. 110-111 dlm. Kitab al-At’imah. Lihat juga al-Mubarakfuri, Abu al-‘Ula Muhammad ‘Abd al-Rahman b. ‘Abd al-Rahim (1995), op.cit., h. 463-464, no. h.: 1824 dlm. Kitab al-At’imah. Lihat al-Nasa’i, Abu ‘Abd al-Rahman Ahmad b. Syu’ayb b. ‘Ali al-Kharasani (1992), op.cit., h. 239-240, no. h.: 4444-4445 dlm. Kitab al-Sayd Wa al-Dhaba’ih. Lihat Ibn Majah, Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Yazid al-Qazwini (1954), op.cit.,h. 1064, no. h.: 3189 dlm. Kitab al-Dhaba’ih. Lihat al-Bayhaqi, Abu Bakr Ahmad b. Husayn b. Ali (1994), op.cit., h. 558, no. h.: 19472 dlm. Kitab al-Dahaya. Lihat Ibn Abi Syaybah, Abu Bakr ‘Abd Allah b. Muhammad al-Kufi al-‘Abasi (1995), op.cit., h. 147, no. h.: 24593 dlm. Kitab al-At’imah.

[21] al-Nisaburi, Abu Bakr Muhammad b. Ibrahim b. al-Mundhir (1986), Al-Ijma. Beirut: Dar al-Jinan, h. 21, 147-148. Lihat juga Ibn Hazm, Abu Muhammad ‘Ali b. Ahmad b. Sa’id (1982), Maratib al-Ijma’ Fi al-‘Ibadat Wa al-Mu’amalat Wa al-Mu’taqadat. c. 3, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, h. 159, 169-176. Lihat Sa’id AbuHabib (1999), Mawsu’ah al-Ijma’ Fi al-Fiqh al-Islami, j. 2, c. 3. Damsyik: Dar al-Fikr. h. 450, 447-448.

[22] al-Nisaburi, Abu al-Husayn Muslim b. al-Hajjaj al-Qusyayri (2000), op.cit., h. 914, no. h.: 2051 dlm. Kitab al-Asyribah. Lihat juga Khalil Ahmad al-Saharanfuri (t.t.), op.cit., h. 148-149 dlm. Kitab al-At’imah. Lihat al-Mubarakfuri, Abu al-‘Ula Muhammad ‘Abd al-Rahman b. ‘Abd al-Rahim (1995), op.cit., h. 481-484, no. h.: 1839-1842 dlm. Kitab al-At’imah. Lihat Ibn Majah, Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Yazid al-Qazwini (1954), op.cit.,h. 1102, no. h.: 3316-3317 dlm. Kitab al-At’imah. Lihat juga al-Hakim, Abu ‘Abd Allah Muhammad b. ‘Abd Allah al-Nisaburi (t.t.), op.cit., h. 54 dlm. Kitab Ma’rifah al-Sahabah. Lihat Ibn Abi Syaybah, Abu Bakr ‘Abd Allah b. Muhammad al-Kufi al-‘Abasi (1995), op.cit., h. 147, no. h.: 24603-24605 dlm. Kitab al-At’imah.

[23] Ibn Hazm, `Ali b. Ahmad b. Sa`id b. Hazm (1990), op.cit., Juz. 7, h. 138.

[24] Lihat Nazih Hammad (2004), op.cit., h. 110.

[25] Ibid.

[26]Lihat al-Nawawi, Yahya b. Syaraf (t.t.), op.cit., m.s.39.

[27] Ibid.

[28]Lihat Nazih Hammad (2004), op.cit., m.s. 37-48.

[29] Lihat Ibn Hazm, `Ali b. Ahmad b. Sa`id (1990), op.cit., juz. 1, m.s. 138. Lihat juga Ibn Taymiyyah, Taqi al-Din Ahmad b. `Abd al-Halim (1988), op.cit., m.s. 35-36.

HUKUM MENGGUGURKAN KANDUNGAN dan MEMBEKALKAN BAHAN KONSTRASEPTIF KEPADA PENZINA REMAJA DARI PERSPEKTIF ISLAM

6 04 2010

Oleh Prof. Madya Dr. Anisah Ab. Ghani

1.0          Pendahuluan

Isu yang akan dibincang ini adalah isu Negara. Kertas ini selayaknya disediakan oleh institusi-institusi Islam yang berautoriti, dengan itu ia akan mempunyai kekuatan tersendiri. Apa pun kertas ini disediakan sebagai bahan perbincangan awal. Diharapkan akan disusuli perbincangan-perbincangan yang lebih berautoriti.

2.0          Beberapa Hakikat

Berikut beberapa hakikat yang perlu diambil kira dalam membincangkan isu ini

1. Zina Jenayah

Dalam Syariat Islam semua maksiat ada jenayah, hudud, qisas atau ta`zir. Sesuatu perbuatan dianggap jenayah kerana ia mendatangkan kerosakan  kepada individu atau masyarakat.

Zina jenayah. Ia dikategorikan sebagai jenayah hudud. Jenayah hudud adalah jenayah yang mengakibatkan kemudaratan besar kepada masyarakat. Jika sabit kesalahan hukuman ke atas penjenayah zina ialah rejam sampai mati jika pelakunya telah berkahwin dan disebat 100 sebatan jika dia belum berkahwin. Allah yang Maha Mengetahui yang baik dan buruk untuk hambanya Maha Mengetahui hanya inilah hukuman yang dapat membanteras jenayah zina. Tiada jalan lain. Ini satu fakta yang sentiasa perlu diingat dalam membincangkan isu berkaitan zina.

2. Zina bukan hak kebebasan peribadi individu

Islam tidak menganggap zina atau seks bebas hak kebebasan peribadi individu, sehingga dengan itu dia berhak melakukannya dan tiada undang-undang boleh menghalangnya. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang tidak memberikan kepada individu hak kebebasan untuk melakukan zina atau seks bebas. Oleh itu jenayah zina atau seks bebas berlaku secara berleluasa dalam masyarakat yang tidak menganggap zina sebagai jenayah, malah menganggapnya sebagai hak kebebasan individu. Ia juga berpotensi untuk berleluasa dalam masyarakat yang menganggapnya jenayah tetapi tidak mengenakan hukuman rejam atau sebat ke atas penzina.

Akibat kedua-dua pendirian ini masyarakat dunia hari ini mengalami kesan buruk daripada pelakuan zina dan seks bebas. Malaysia tidak terkecuali.

Dalam hubungan ini Islam selalunya teraniaya, kerana ia diminta menyelesaikan kesan-kesan negatif daripada perbuatan zina atau seks bebas yang timbul dalam masyarakat yang bukan islamik; masyarakat yang menganggap seks bebas hak individu atau masyarakat yang mengiktiraf zina itu jenayah tetapi tidak melaksanakan hukuman yang sepatutnya ke atas penzina. Ini tidak adil terhadap Islam.

3. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu(PBB) dan Penyelesaian Kesan Zina

Untuk mengatasi kemudaratan yang timbul daripada zina, seks bebas dari semua aspek PBB telah mencadangkan penyelesaian mudah:

 • Menekankan kepada masyarakat dunia supaya menerima seks bebas adalah hak individu
 • Pendidikan seks
 • Menjelaskan penyakit-penyakit hasil seks rambang dan cara mengatasinya
 • Pencegahan kehamilan dengan membekalkan bahan konstraseptif.

 

3.0          Pengguguran Prespektif  Syariah

Perbincangan ini elok dimulai dengan melihat pandangan Syarak terhadap isu pengguguran. Ia boleh dijadikan sebagai landasan untuk menentukan sebarang keputusan isu perbincangan ini.

Perbincangan fuqaha mengenai isu pengguguran kandungan menampilkan  perbezaan pendapat, malah dalam satu mazhab terdapat pendapat yang saling bercanggah. Untuk menurunkan semua pendapat ini akan merumitkan dan akan memakan masa. Oleh itu berikut ini dirumuskan semua pendapat tersebut dan diakhiri dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh tokoh-tokoh ulamak Kerajaan Saudi Arabia.

Sebab Menghalalkan Penguguran

 1. Mengelak mudarat ke atas ibu dan anak
 2. Kandungan mengalami kecacatan melampau

 

Syarat Boleh Menggugurkan Kandungan.

 1. Usia kandungan tidak melebihi 120 hari.
 2. Yang menggugurkan adalah isteri yang sah
 3. Izin suami dan isteri
 4. Tidak memudaratkan ibu

 

Rumusan Hukum Menggugurkan Kandungan

Hukum menggugurkan kandungan bergantung kepada peringkat keadan janin dalam kandungan. Nas syarak membahagikannya kepada tiga tahap:

 1. Tahap sebelum sempurna sifat, iaitu bermula daripada benih menempat dalam rahim.
 2. Tahap sempurna sifat kejadian sebagai manusia, iaitu setelah usia kandungan 40 hari.
 3. Tahap ditiupkan roh, iaitu setelah janin berada dalam kandungan selama 120 hari atau empat bulan. ( Hadis Nutfah; Soheh Muslim 2643, Soheh Bukhari 3208 dan Soheh Muslim 2645)

 

Berdasarkan tahap-tahap ini pendapat fuqaha mengenai pengguguran adalah seperti berikut:

 1. Usia kandungan selepas ditiupkan roh iaitu empat bulan ( 120 hari). Semua fuqaha sepakat mengharamkannya. Malah ada yang mengharamkannya sekalipun membiarkan kandungan akan membawa mudarat kepada ibu (حاشية ابن عابدين (1/60)). Alasan yang diberikan ialah: pengguguran di peringkat ini sudah boleh dianggap telah membunuh satu nyawa.

 

       Namun fatwa Lajnah Mausu`ah Fiqhiyyah mengharuskan pengguguran selepas ditiupkan roh sekiranya pengguguran satu-satunya wasilah   menyelamatkan nyawa ibu.( الموسوعة الفقهية 2:57)  

       2.    Usia kandungan sebelum ditiupkan roh:

              i.    Telah sempurna sifat (sebelum 120 hari).  Fuqaha berbeza   pendapat mengenai hukum menggugurkan kandungan di tahap ini adalah seperti berikut:

                       a.     Sesetengah Hanafiyyah (حاشية ابن عابدين /6:591), sesetengah syafieyyah ( حاشية َقليوبى على شرح المحلى على المنهاج 3: 159-160 )mengharuskan ia digugurkan   secara mutlak.

                         b.     Mazhab Hanafi( حاشية ابن عابدين 2:380)  mengharuskan ia digugurkan kerana uzur syar`ie.

                       c.     Satu pendapat kalangan Hanafiyyah (حاشية ابن عابدين 2: 380).),Malikiyah ( حاشية الدسوقى 2:66) dan Syafi`iyyah (Nihayyah al Muhtaj 8:416) ia makruh digugurkan

              ii.     Usia kandungan sebelum sempurna sifat (sebelum 40 hari).

                          a.     Syafi`iyyah ( نهاية المحتاج 8:416 ) dan Hanabilah ((الفروع 6:191 mengharuskan

                           b.     Malikiyyah ( الشرح الكبير 2:266) menurut Imam al-Ghazali (احياء علوم الدين 2 : 53 dan mazhab Hanbali ( الفروع 6:191) mengharamkan ia digugurkan secara mutlak (dalam semua peringkat kandungan)

Meneliti semua pendapat ini dapat disimpulkan bahawa pendapat mereka mengenai pengguguran sebelum ditiupkan roh adalah seperti berikut:

 1. Pengguguran sebelum ditiupkan roh dan sebelum 120 hari (4 bulan); fuqaha khilaf tentang bila janin dianggap sebagai satu jiwa, dari situ mereka khilaf tentang hukum menggugurkannya.
 2. Menggugurkan kandungan dalam tempoh ini tidak dianggap membunuh satu nyawa.
 3. Sesetengah mereka yang mengharamkan pengguguran di tahap ini membandingkannya dengan haram membinasakan telur binatang buruan di Tanah Haram, ini menggambarkan bahawa mereka menganggap pengguguran itu perbuatan membinasakan sesuatu yang tidak memudaratkan, oleh itu ia jadi haram. Di antara mereka ada yang mengatakan pengguguran di tahap ini haram kerana apabila nutfah telah menempat dalam rahim ia sudah bersedia menerima roh.
 4. Janin memiliki kehormatan sendiri sejak awal kejadiannya, buktinya syarak menangguhkan pelaksanaan hukuman ke atas wanita hamil (al-Ghamidiyah) sehingga dia melahirkan anaknya.

 

Namun demikian fatwa ulamak Kerajaan Saudi Arabia telah memutuskan seperti berikut:

Tidak harus menggugurkan kandungan di semua tahap usia kandungan kecuali dengan alasan syar`ie dan dalam batas yang sangat sempit. Sekiranya kandungan dalam tahap empat bulan pertama dan penggugurannya atas alasan maslahat atau menolak mudarat yang dijangka berlaku, maka penggugurannya adalah diharuskan. Namun menggugurkannya pada tahap ini kerana bimbangkan kesukaran mendidik anak-anak, tidak mampu menanggung sara hidup dan pendidikan atau kerana bimbangkan masa depan mereka atau kerana suami isteri sudah berpada dengan bilangan anak yang ada, kesemua ini tidak mengharuskan pengguguran kandungan. Tidak harus menggugurkan kandungan di peringkat `alaqah atau mudghah kecuali setelah satu kumpulan doktor yang dipercayai mengakui bahawa mengekalkan kandungan akan membahayakan ibunya. Ia diharuskan setelah semua usaha mengelakkan bahaya dilakukan.

 

 4.0          Mencegah kehamilan.

Hukum mencegah kehamilan dapat dilihat dalam bentuk-bentuk berikut:

 1. Mencegah melalui pemandulan:

Jika pemandulan dilakukan atas sebab darurah syar`iyyah ia diharuskan

Jika ia dilakukan bukan atas sebab darurah syar`iyyah ulamak sepakat ia adalah diharamkan.

       2.    Pencegah dengan mengambil bahan kontraseptif  :

Mencegah kehamilan cara konstraseptif atas alasan uzur syar`iyyah diharuskan

Mengambil bahan kontraseptif tanpa uzur syar`iee, fuqaha berbeza pendapat:

             i.    Pendapat pertama mengatakan diharuskan, ia diqiyaskan ke atas isu `azal ( mengeluarkan mani di luar faraj isteri) diharuskan. Setelah mengetahuinya Rasulullah saw tidak menghalangnya.

            ii.    Pendapat kedua mengatakan makruh kerana ia telah menyimpang daripada tujuan asal perkahwinan iaitu mendapatkan zuriat.

5.0          Menggugurkan kandungan zina.

Seperti perbincangan pengguguran kandungan hasil hubungan suami isteri fuqaha juga membahagikan kandungan zina kepada tiga tahap:

 1. Tahap sebelum sempurna sifat, iaitu bermula daripada benih menempat dalam rahim sehingga 40 hari.
 2. Tahap sempurna sifat kejadian sebagai manusia, iaitu setelah janin berusia 40 hari.
 3. Tahap setelah ditiupkan roh, iaitu setelah janin berusia 120 hari (4 bulan).

 

Menggugurkan kandungan zina selepas ditiupkan roh.

Semua penulisan fuqaha sepakat mengharamkan pengguguran kandungan zina apabila janin telah sampai di usia ditiupkan roh. Alasan yang dikemukakan ialah:

 1. Semua alasan pengharaman menggugurkan kandungan hasil hubungan suami isteri
 2. Qiyas aulawi: kalau kandungan hasil hubungan suami isteri  haram digugurkan, maka kandungan hasil hubungan zina lebih-lebih lagi haram digugurkan.

 

Menggugurkan kandungan zina setelah sempurna sifat.

Fuqaha berbeza pendapat mengenai hukum kes ini seperti berikut:

 1. Menggugurkan kandungan setelah sempurna sifat (40 hari) adalah diharamkannya atas alasan:

             i.      Kisah al-Ghamidiyah ( صحيح مسلم 1695) yang mengandung dan mengaku zina kepada rasulullah saw. Jalan hujjah ialah:

                       a.     Rasulullah saw tidak mengarahkan al-Ghamidiyah menggugurkan kandungan zinanya. Sekiranya menggugurkan kandungan zina di usia tahap ini diharuskan tentulah Baginda saw mengarahkannya berbuat demikian.

                       b.     Baginda menangguhkan hukuman kerana memelihara janin dalam kandungan

                       c.     Baginda juga tidak bertanya tentang usia kandungan.

             ii.     Mudarat keaiban yang ditanggung penzina dan keluarga tidak boleh dijadikan alasan. Oleh itu mengelak kemudaratan terbabit tidak boleh dianggap sebagai maslahat syar`iyyah.

            iii.    Sekalipun menghalalkannya ada maslahat kepada penzina dan keluarganya tetapi ia hanya maslahat khusus, sedangkan pengharamannya menjamin maslahat umum, kerana ia akan membawa kepada kemudaratan nyata dalam masyarakat:

                      a.     Ia akan menjadi pemangkin kepada merebaknya perbuatan zina, lebih-lebih lagi di zaman di mana zina itu mudah didapati di mana-mana.

                      b.     Mendedahkan institusi keluarga kepada porak-peranda

                             Kaedah fiqhiyyah menyatakan: إذا تعارضت المصلحة العامة والمصلحة الخاصة قدمت المصلحة العامة

                            “Apabila maslahat umum bertembung dengan maslahat khusus, maslahat umum diutamakan”.

            iv.    Menghalalkan pengguguran di tahap ini membawa kepada perkara haram. Sesuatu yang membawa kepada haram adalah haram

                      Kaedah fiqhiyyah menyatakan: ما يؤدى إلى الحرام فهو حرام

                      “Sesuatu yang membawa kepada haram adalah haram”.

    2.      Menggugurkan kandungan atas uzur syari`e. Sebab syar`iee yang mengharuskan ialah: mengekalkan kandungan  akan memudaratkan ibu zina. Ada fuqaha yang mengharuskannya. Kerana memelihara nyawa ibu lebih utama daripada memelihara nyawa janin ( الموسوعة الفقهية 2:57 ).

   3.    Ada pendapat mutakhir (www.islamtoday.net/nawafeth-artshow-86-5227.htm) mengatakan harus digugurkan di tahap ini sekiranya penzina terdiri daripada orang baik-baik, kebiasaannya tidak melakukan perbuatan jahat dan zina. Namun kalau latar belakang hidupnya kerap melakukan perbuatan jahat dan zina dia haram menggugurkan kandungan zinanya. Alasan yang diberikan ialah:

            i.      Sekalipun janin telah lengkap sifat dalam tempoh 40 hari namun asalnya adalah nutfah yang tidak dihormati kerana ia hasil daripada zina dan nutfah pula boleh dibuang melalui `azal.

           ii.     Fuqaha telah mengharuskan kandungan digugurkan dalam tahap ini atas alasan maslahat syar`iyyah demi menolak mudarat yang diandaikan akan berlaku.

Menggugurkan kandungan zina sebelum sempurna sifat (sebelum 40 hari).

Hukumnya adalah haram. Alasannya adalah sama dengan alasan pengharaman mengugurkan kandungan setelah sempurna sifat (setelah 40 hari).

6.0          Mencegah Kehamilan Zina

Maksud mencegah kehamilan zina ialah mencegahnya dengan menggunakan bahan konstraseptif setelah berzina dan membekalkannya kepada mereka yang  berisiko tinggi akan melakukan zina.

Membekalkan bahan konstraseptif kepada penzina

Hukumnya adalah haram: alasan pengharamannya ialah:

 1.    Semua alasan pengharaman menggugurkan kandungan selepas janin sempurna sifat (40 hari). Sekalipun dalam kes ini kehamilan belum pasti berlaku namun tujuan mengambil bahan konstraseptif adalah sama. Natijah dari kedua-dua perbuatan ini juga adalah sama. Oleh itu ia mengambil hukum yang sama. Kerana itulah fuqaha meletakkan kedua-dua kes ini dalam satu perbincangan yang sama.

 

      2.    Kes ini tidak boleh diqiyaskan kepada kes menggugurkan kehamilan oleh suami isteri dalam peringkat ini, kerana :

              i.      Pengguguran oleh suami isteri tidak mengakibatkan zina berleluasa dan tidak mendatangkan kemudaratan kepada masyarakat.

             ii.     Maslahat yang dipelihara dalam kes suami isteri adalah khusus. Maslahat yang cuba dipelihara dalam kes zina adalah umum. Kedua-duanya adalah kes yang berbeza, hukumnya juga berbeza.

      3     Pandangan yang mengatakan nutfah tiada kehormatan, oleh itu ia boleh dibersihkan dari rahim penzina, sama dengan kes `azal tidak boleh diterima, kerana hadis al-Ghamidiyah membuktikan nutfah dalam rahim dihormati. Dalam kes `azal mani ditumpahkan di luar faraj, dalam kes zina ke dalam faraj, kedua-duanya adalah kes yang berbeza hukum juga berbeza.

7.0          Menggugurkan Kandungan Wanita Dirogol.

Fuqaha membezakan antara kandungan hasil zina dengan kandungan hasil rogol. Penzina telah melakukan jenayah zina dengan kerelaan. Mangsa rogol bukan jenayah zina kerana perbuatan zina dipaksakan ke atasnya. Atas dasar perbezaan ini hukum fuqaha ke atas kes menggugurkan kandungan rogol juga berbeza.

Untuk menentukan hukum kes ini fuqaha membahagikan usia kandungan rogol kepada  tahap:

 1. Usia kandungan telah melebihi 120 hari semua fuqaha mengharamkannya tanpa uzur dan tanpa keperluan syar`ie. Alasannya ialah semua hujjah-hujjah pengharaman di atas.
 2. Usia kandungan sebelum sampai 120 hari adalah diharuskan kerana menggugurkan kandungan di peringkat ini tidak dianggap jenayah ke atas satu nyawa. Oleh itu ia diharuskan kerana uzur dan keperluan syar`ie.

 

8.0          Cadangan Penyelesaian

Perbincangan di atas menjelaskan bahawa membekalkan bahan konstraseptif kepada penzina tidak diharuskan dalam syariat Islam. Ia tidak menyelesaikan masalah, malah semakin membawa kemudaratan.

Memang pada hakikatnya tiada jalan pintas mengatasi masalah ini selain dari kembali kepada penyelesaian yang telah disediakan oleh Pencipta manusia yang tahu kekuatan dan kelemahan manusia, tahu apa yang diperlukan dan tidak diperlukan mereka, tahu apa yang membawa manfaat dan mudarat ke atas meraka. Namun jawapan sebegini bagi sesetengah orang tidak berjejak di dunia praktikal. Oleh itu cadangan-cadangan berikut dikemukakan.

 1. Menolak gagasan yang dibawa dan mahu dipaksakan PBB ke atas dunia; mengiktiraf seks bebas atau zina adalah hak kebebasan peribadi individu
 2. Mengiktiraf bahawa zina itu jenayah dan kempen kesedaran mengenai dosa dan kemudaratan jenayah zina seperti kempen dadah itu najis.
 3. Memerangi jenayah ini seperti memerangi najis dadah.
 4. Menyediakan pusat-pusat serenti bagi membangun keinsafan kepada penjenayah-penjenayah zina, hamil atau tidak, sama seperti pusat serenti penagih dadah.
 5. Penzina yang datang ke klinik-klinik kerajaan atau swasta, mengaku telah melakukan zina dan meminta dibekalkan bahan konstraseptif hendaklah dianggap telah mengaku melakukan jenayah zina. Doktor atau pegawai kesihatan hendaklah bertanggungjawab melaporkan kes itu kepada pihak berkuasa: polis atau mahkamah syariah dan seterusnya menjadi saksi perbicaraan seperti kes-kes jenayah lain.
 6. Kes juga mesti diberitahu kepada ibubapa atau penjaga penzina terbabit dan penempatannya di pusat-pusat serenti mestilah dalam pengetahuan mereka.

 

9.0          Penutup

Apa yang dikemukakan dalam kertas ini bukanlah satu kajian yang sempurna dari semua aspek. Ia disediakan sebagai bahan awal perbincangan. Sebarang keputusan atau cadangan hendaklah dikemukakan kepada pihak berwajib, terutama keputusan berkaitan hukum syarak.

PENGENALAN RINGKAS ISU GENDER

14 09 2009

Dr Roselainy binti Abdul Rahman

 

1.0       PENGENALAN

Adakah kajian tentang gender sesuatu yang relevan dalam membincangkan tentang pembangunan umat Islam, wanita dan lelaki?  Persoalan ini masih dibincangkan oleh beberapa tokoh Islam di serata dunia. Namun realitinya, sebilangan besar negara-negara Islam, terutama, negara-negara yang berada dalam Persatuan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) telah pun menjadikan ‘pendekatan peka gender’ dan ‘kesaksamaan gender’ sebagai asas pelan pembangunan wanita negara mereka. Malaysia juga menjadi salah sebuah negara yang telah pun memberikan komitmen untuk melaksanakan polisi dan pelan tindak pembangunan wanita berasaskan ‘kesaksamaan gender’. Mengimbangkan semula hubungan gender diandaikan sebagai sangat penting untuk membawa kemajuan dan perubahan. Terdapat dua istilah yang digunakan dalam mengutarakan perspektif gender iaitu, ‘kesaksamaan gender (gender equity)’ dan ‘persamaan gender (gender equality)’. Sedikit penjelasan tentang perkara ini akan diberikan dalam penulisan ini.

Satu lagi pendekatan yang digunakan ialah mengaitkan isu pembangunan wanita dengan hak asasi manusia bahkan dalam isu pembangunan negara-negara, semua agensi di PBB akan melaksanakan program dan menghulurkan bantuan berasaskan “pendekatan hak asasi manusia”.  Dalam penulisan ini, beberapa aspek dalam isu gender ini akan di bincangkan dengan tumpuan utama ialah untuk memberi pendedahan asas kepada kefahaman tentang gender dan kesaksamaan gender.

 

2.0       LATAR  BELAKANG

2.1       Sejarah Ringkas Persidangan Antarabangsa tentang Wanita

Isu wanita dan hak wanita telah menjadi tumpuan PBB dalam usaha untuk membina satu dunia yang lebih saksama pasca dua peperangan dunia. Di serata dunia, penindasan, kekerasan dan kekejaman terhadap kaum wanita sering berlaku. Oleh itu, beberapa persidangan antarabangsa telah diadakan untuk membincangkan faktor-faktor yang mewujudkan keadaan tersebut, mencadangkan kaedah-kaedah penyelesaian dalam bentuk polisi, undang-undang dan kaedah perlaksanaannya dalam memberikan wanita hak-hak mereka. Berikut di senaraikan beberapa persidangan yang berkaitan. Persidangan ini di bawah naungan Commission on the Status of Women (CSW) dan sekretariatnya ialah Department on the Advancement of Women (DAW).

1952 – CSW menyediakan Convention tentang hak politik wanita yang diterima oleh UN General Assembly

1967 – World Declaration on Eliminating All Forms of Discrimination against Women

1973 – CSW memulakan persediaan untuk ‘Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women’ (CEDAW)

1974 – World Declaration on the Protection of Women and Children under Emergencies and Armed Disputes

1975 – Persidangan Wanita UN yang pertama

1975-1985 – UN Decade for Women

1979 – Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Ia dianggap sebagai undang-undang antarabangsa bagi hak wanita. Konvension ini telah berkuatkuasa pada 3 September 1981, dan pada March 2004, dipersetujui oleh 176 buah negara.

1980 – Persidangan Wanita UN Kedua; Programme of Action for the Second Half of the Decade of Women.

1985 – Persidangan Wanita UN Ketiga; The Forward Looking Strategies berasaskan objektif dekad wanita: Equality, Development and Peace

1994: 3-4 Mac, NGO Consultation Meeting; 7-18 Mac, CSW; Sept, International Conference on Population Development

1995– NGO Forum on Women;  mempengaruhi Platform for Action dan penumpuan visi wanita  dalam abad ke-21.

1995 – Persidangan Wanita UN ke-empat; ‘Beijing Declaration and Platform for Action’; ulang tahun kelima puluh penubuhan UN
 

2.2        Masalah Wanita yang perlu ditangani

Dalam persidangan di Beijing pada tahun 1995, beberapa kategori permasalahan wanita dan kanak-kanak perempuan telah ditentukan dan ia berjaya menetapkan satu pelan tindak bagi pemerkasaan dan memajukan kedudukan dan hak wanita seluruh dunia. Maka “Beijing Declaration and Platform for Action” telah memperkukuhkan lagi peranan CEDAW sebagai undang-undang antarabangsa dan memantapkan lagi pemikiran tentang apakah masalah dan penyelesaian yang terbaik bagi kaum wanita sedunia merentas bangsa, ugama, budaya dan negara. Kategori tersebut adalah:

(1) Wanita dan Kemiskinan                   (2) Wanita, Pendidikan dan Latihan

(3) Wanita dan Kesihatan                     (4) Kekerasan terhadap wanita

(5) Wanita dan Peperangan                  (6) Wanita dan Ekonomi

(7) Wanita dan kekuasaan serta membuat keputusan

(8) Mekanisma institusi dalam memajukan wanita

(9) Hak kemanusiaan wanita               (10) Wanita dan media

(11) Wanita dan alam sekitar              (12) Kanak-kanak perempuan
 

2.3       Perbincangan

Ada beberapa perkara untuk di ambil perhatian:

(1)   Usaha memajukan wanita ini adalah usaha yang terancang dan tersusun semenjak 45 tahun yang lalu. Hasilnya dapat kita lihat sekarang dalam bentuk ‘social globalisation’ yang mana satu budaya global lebih diminati oleh kaum wanita.

(2)   Usaha ini mendapat sokongan para aktivis wanita terutama yang giat memperjuangkan hak wanita di negara masing2. Pencabulan hak wanita memang berlaku di banyak negara termasuk negara-negara Islam dan keadaan ini menyebabkan ramai aktivis wanita di negara Islam juga menyalahkan ajaran Islam sebagai salah satu punca wujud keadaan yang tidak adil di kalangan wanita. Antara kes-kes yang selalu dibangkitkan sebagai contoh-contoh kelemahan Islam dalam melindungi wanita adalah: “terbatasnya hak wanita dalam pendidikan dalam negara-negara tertentu; tiada suara dan hak dalam menentukan jodoh masing-masing; tiada hak dalam menuntut cerai, penjagaan kesihatan wanita yang lemah seperti kadar kematian wanita apabila melahirkan anak yang tinggi, wanita yang disunatkan secara keterlaluan (female genital mutilation).”

Kita sedar bahawa apa yang berlaku mungkin di sebabkan negara itu tidak melaksanakan ajaran Islam sebenar dan berlakunya satu percampuran faktor-faktor seperti kejahilan, kemiskinan, peruntukan pembangunan yang tidak seimbang di antara pendidikan, kesihatan dan lain-lain kepentingan seperti memantapkan ketenteraan untuk keselamatan,  adat-adat budaya dan selainnya. Gerakan-gerakan Islam di negara-negara Islam juga giat memperjuangkan hak wanita tetapi dalam konteks tanggung jawab dan hak yang telah di amanahkan oleh Allah swt kepada wanita dan lelaki sebagai hamba Allah dan khalifah. Namun demikian, terdapat perbezaan pendapat tentang peranan wanita, haknya dan tanggung jawab mereka dalam pembangunan masyarakat terutama dalam aspek penglibatan awam (public involvement). Pegangan-pegangan serta kefahaman gerakan-gerakan tersebut merentas satu julat yang merangkumi pendekatan konservatif, yang lebih kontemporari sehinggalah pendekatan yang liberal.

(3)   Wanita-wanita yang terlebih awal aktif dalam sistem PBB adalah secara majoriti berpegang kepada kefahaman ‘feminisma’. Bagi mereka, menjadi pendokong ‘Feminisma’ bermaksud berusaha untuk mengubah ketidaksamaan dalam hubungan kuasa lelaki dan wanita yang telah pun wujud turun temurun. Oleh itu, mereka mempunyai pendekatan tersendiri dalam menganalisa permasalahan wanita dan penentuan penyelesaiannya. Mereka berpendapat bahawa punca utama masalah wanita ialah chauvinisma kaum lelaki yang suka kaum wanita mereka di bawah penguasaan mereka dan dalam bentuk yang lebih buruk akan berlaku penindasan, kezaliman dan diskriminasi terhadap kaum wanita. Oleh itu, perjuangan mereka sentiasa berasaskan usaha gigih untuk memberikan ‘kuasa’ kepada wanita untuk menentukan masa depan mereka sendiri, menuntut penggubalan undang-undang yang akan memelihara hak tersebut, merubah budaya atau ajaran ugama yang dirasakan ‘menindas’ wanita.

(4)   CEDAW dianggap sebagai International Bill of Rights maka ia berkait dengan Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) dan Convention on the Rights of the Child (CRC). Persidangan antarabangsa tentang wanita ini masih berlangsung dan dalam bulan Mac 2009, CSW yang ke 53 telah diadakan. Malaysia telah pun mengesahkan CEDAW pada tahun 1985 tetapi tidak ICCPR dan ICESCR.

 

3.0       KEFAHAMAN TENTANG GENDER DALAM PENGGUNAAN SEMASA OLEH PBB 

3.1        Pentakrifan Gender

Apakah perbezaan antara istilah ‘seks’ dan ‘gender’ dalam kerangka yang dikemukakan oleh PBB? Seks merujuk kepada perbezaan secara biologi  di antara lelaki dan wanita, Manakala gender membawa maksud peranan sosial lelaki dan wanita dalam sesuatu budaya dan masyarakat. Oleh itu peranan gender akan terbentuk dengan dipengaruhi  oleh satu proses sosialisasi yang kompleks dan mungkin berbeza-beza mengikut keadaan adat dan budaya. Ia ditentukan oleh sikap, kepercayaan dan tingkah laku yang sepadan dengan apa yang dianggap sebagai kelakian dan kewanitaan ideal. Maka gender bergantung kepada interpretasi tentang tingkah laku yang sesuai bagi wanita dan lelaki dalam sesuatu budaya. Oleh kerana peranan gender boleh dibentuk maka ia juga boleh diubah dan dibentuk semula untuk mewujudkan keadaan yang lebih adil dan saksama di antara lelaki dan wanita. Maka, kesamaan gender apabila disebut dalam konteks pembangunan wanita membawa maksud menghapuskan apa-apa rintangan yang dikenakan kepada mereka berdasarkan definisi budaya tentang peranan mereka dalam masyarakat.

3.2        Pendekatan terhadap Kesamaan Gender

Ada tiga pendekatan terhadap kesamaan gender:

(1)   Kaedah Formal/Persamaan: dalam kaedah ini, lelaki dan wanita dianggap sama maka hendaklah mereka dilayani dengan cara yang sama tanpa mengambilkira perbezaan biologi atau gender di antara mereka. Kaedah ini boleh membebankan wanita kerana ia ‘buta gender’ dan kaum wanita terpaksa mengikut standad lelaki walaupun keadaan sosial dan ekonomi mereka tidak sama.

(2)   Kaedah Melindungi: kaedah ini mengiktiraf perbezaan antara lelaki dan wanita dengan menghalang wanita daripada beberapa bidang dengan alasan untuk ‘melindungi mereka’. Walaupun ia seolah-olah satu kebaikan tetapi kaedah ini berasaskan nilai gender negatif terhadap wanita dengan mengandaikan bahawa mereka adalah kaum yang lemah.

(3)   Kaedah Persamaan Substantif: pendekatan ini mengiktiraf perbezaan di antara lelaki dan wanita tetapi menekankan perlu ada persamaan di antara mereka. Ini adalah pendekatan yang digunakan dalam CEDAW iaitu ia memerlukan penghasilan yang sama bukan layanan yang sama (equal outcomes rather than equal treatment).Persamaan yang dituntut adalah dalam bentuk (i) peluang dan capaian yang sama dan (ii) hasil yang sama.

3.3        Kepentingan Kesamaan Gender

Ada tiga sebab kenapa gender dan kesamaan gender adalah penting untuk pembangunan, iaitu

(1)   Ketidaksamaan gender merupakan ketidaksamaan yang selalu didapati di semua masyarakat serata dunia.

(2)   Ketidaksamaan gender boleh berlaku dalam suatu masyarakat tanpa mengira latar belakang sosio-ekonomi iaitu sama ada dalam kumpulan yang kaya, miskin, bangsa yang dominan atau bangsa yang dianggap bawahan.

(3)   Wanita mempunyai tanggung jawab dalam aktiviti ekonomi dan penjagaan manusia.  Maka perlu ada satu kesepaduan di antara pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia. Wanita menjadi mangsa utama jika kedua-dua perkara ini celaru dan bertentangan.

3.4       Beberapa rumusan ringkas

(1)   Walaupun menggunakan teori gender bukan menunjukkan feminisma tetapi analisa terhadap penindasan wanita yang menggunakan asas ketidaksamaan gender itu adalah hasil daripada kerangka pemikiran feminisma. Setiap  pendekatan yang diutarakan di atas merupakan hasil pemikiran teori-teori feminisma. Walaupun feminisma itu juga mempunyai berbagai aliran tetapi ia sepakat dalam perkara ini.

(2)   Apa yang ditulis dalam Bahagian 3 ini merupakan sedutan daripada dokumen resmi PBB dan memberikan pentakrifan tentang kesamaan gender. Jelas sekali pemikiran feminisma telah menjadi aliran pemikiran perdana dalam isu gender.

(3)   Dalam maksud, ‘gender equity’ dan gender equality’ mungkin berbeza tetapi apabila disandarkan kepada kaedah Substantive Equality maka dalam penggunaan kedua-duanya membawa maksud yang sama.

 

4.0       KEFAHAMAN TENTANG GENDER DARI PENDEKATAN BERASASKAN ISLAM

4.1        Beberapa Contoh Pendirian

Pendekatan terhadap isu gender ini berbentuk penerimaan keseluruhan, penolakan atau penerimaan bersyarat.

Yang menerima secara menyeluruh terdiri daripada muslim, sama ada aktivis atau ilmuwan, yang merasakan diri mereka reformis untuk meliberalisasikan Islam dan ini termasuklah feminis muslim. Oleh kerana pendirian mereka memang berasaskan pemikiran kebaratan maka kelompok ini tidak berbeza sangat dengan mereka yang memperjuangkan kesamaan gender di Barat. Namun demikian mereka berusaha untuk mengguna ayat-ayat Quran dan kisah daripada seerah untuk mengukuhkan hujah mereka.

Bagi golongan yang Islamik pula, satu kumpulan menolak terus teori gender. Dalam menganalisis dan berhujah tentang isu pembangunan wanita, mereka menegaskan penggunaan istilah lelaki dan wanita serta peranan lelaki dan wanita daripada menggunakan istilah gender. Pendirian ini di ambil bukan kerana mereka tidak peka tentang ada berlakunya kepincangan tertentu dalam keadaan hidup wanita tetapi kerana wujudnya agenda tersirat dalam penggunaan istilah gender yang telah di kenal pasti. Antaranya ialah

(a) pengiktirafan kepada peranan gender yang berbeza daripada norma seperti lesbian, homoseksual, mak nyah dan lain-lain sebagai keadaan yang sah dan perlu dinobatkan dalam undang-undang.

(b) Begitu juga pendekatan gender bermaksud satu penilaian semula terhadap institusi keluarga yang merasakan definisi tradisional tentang keluarga iaitu ibu, ayah dan anak-anak, tidak lagi relevan dan perlu mengambilkira bentuk keluarga baru terutama keluarga homoseksual/lesbian.

(c) Peranan seorang ibu yang tidak bekerja di luar rumah dianggap tidak ekonomik kerana tidak menjana pendapatan. Begitu juga dengan peranan seorang isteri. Ada yang merasakan ia satu diskriminasi kerana bekerja tanpa gaji.

(d) ‘Perspektif gender’ digunakan secara meluas dalam dokumen-dokumen, polisi dan pelan tindak tentang pembangunan wanita tetapi jika diteliti, definisi gender agak kabur dan terlalu longgar sehingga boleh membawa sebarang maksud. Berjayanya kesamaan gender dilaksanakan di negara Barat seperti New Zealand, England, Sweden, Norway, Germany, USA dan lain-lain menunjukkan satu perkembangan yang tidak sihat terhadap norma dan tata susila hidup bermasyarakat. Setiap negara tersebut telah pun mengadakan undang-undang membolehkan perkahwinan sama jantina dan membolehkan pasangan sama jantina mengambil anak angkat atau melahirkan anak dengan cara-cara seperti ‘surrogate motherhood’ atau IVF atau lain-lain cara. Hanya beberapa negeri di US yang masih bertahan dalam menolak undang-undang tersebut.

Bagi kumpulan yang menggunakan istilah gender pula, mereka mengambil pendirian untuk mentakrifkan apakah yang dimaksudkan dengan gender tetapi dengan meletakkannya dalam kerangka peranan wanita dan lelaki berpandukan ajaran Islam. Oleh itu tumpuan mereka dalam membincangkan gender ialah apakah ‘sifat kelakian’ dan ‘sifat kewanitaan’ seperti yang dimaksudkan oleh ajaran Islam dengan penegasan terhadap menunaikan hak-hak wanita yang telah dijanjikan oleh Allah swt. Pada hakikatnya, mereka menggunakan istilah gender tetapi ia membawa makna ‘seks’ iaitu lelaki dan wanita. Kaedah yang digunakan untuk menghapuskan diskriminasi, penindasan dan kezaliman terhadap wanita ialah dengan meningkatkan kesedaran, perlaksanaan ajaran dan hukum-hukum Islam yang sebenar.

4.2       Pendirian CIO dan IICWC

CIO (Coalition of Islamic Organisation) dan IICWC (International Islamic Committee for Women and Child) merupakan organisasi yang menggabungkan berbagai organisasi Islam di serata dunia. Sehingga kini, CIO mempunyai 90 ahli. Penggerak utam CIO ialah International Islamic Committee for Dakwah and Relief. Salah seorang ahli jawatankuasa IICDR ialah Yusuf Qardhawi. Wakil daripada kedua-dua gagasan ini telah mengikuti persidangan-persidangan PBB (dari tahun 90-an) dan berusaha untuk menyampaikan pendirian Islam dalam isu-isu penting yang dibincangkan. Antara hasil penulisan yang telah mereka usahakan adalah, (i) Critical Review of CEDAW, (ii) Islamic Charter of Children dan (iii) Islamic Charter of the Family. CIO mengambil pendirian untuk menolak penggunaan istilah gender dan dalam setiap persidangan akan mengemukakan cadangan-cadangan untuk menukar istilah gender kepada istilah ‘lelaki dan wanita’.

4.3       Perbincangan

(1)   Kesedaran dan penguasaan terhadap isu gender dan kesamaan gender ini tidak meluas di kalangan ilmuwan dan ulama muslim. Oleh kerana berbagai isu dan perkara yang dianggap sangat penting dalam menangani pergolakan dalam perkembangan umat, isu gender tidak diberikan fokus kerana ia dianggap sebahagian daripada isu pembangunan sosial dan penumpuan lebih diberikan kepada masalah akidah dan kerosakan akhlak dan sebagainya.

(2)   Namun realitinya, kebanyakan negara Islam mempunyai pelan tindak pembangunan wanita yang meletakkan ‘perspektif gender’ sebagai asas penting. Walaupun begitu, negara-negara Islam tersebut telah meletakkan ‘reservation’ bahawa mereka tidak akan melaksanakan CEDAW yang bertentangan dengan sama ada ajaran Islam atau syariah atau undang-undang negara masing-masing. Setiap negara ini juga meletakkan peranan keluarga dengan pentakrifan tradisional sebagai asas pembangunan masyarakat. Ini merupakan keadaan yang positif tetapi pada hakikatnya wujud terlalu banyak penyelewengan lain dalam aspek melaksanakan dan menghayati Islam termasuklah dalam isu peranan wanita.

 

5.0       GENDER DALAM KERTAS DASAR PEMBANGUNAN WANITA NEGARA MALAYSIA

5.1       Kefahaman tentang Gender dan Penggunaan Istilah dalam Kertas Dasar Wanita Negara

Malaysia adalah salah satu negara yang telah mengambil tindakan yang konkrit dalam isu pembangunan wanita dan telah menggubal Dasar Wanita Negara pada tahun 1989. Ia bertujuan untuk mengintegrasikan wanita sepenuhnya dalam proses pembangunan negara. Ia diasaskan di atas CEDAW teatpi dengan ‘reservation’ bahawa Malaysia tidak akan melaksanakan sesuatu yang bercanggah dengan undang-undang syariah Malaysia. Oleh itu, kefahaman gender dalam dokumen di Malaysia bermaksud ‘lelaki dan wanita’. Malaysia juga telah mengesahkan CEDAW pada tahun 1995. Tetapi sebagai melahirkan komitmen Malaysia terhadap CEDAW, Art. 8 (2) dalam Perlembagaan Federal telah dipinda pada Julai, 2001 untuk memasukkan gender sebagai salah satu asas untuk penghapusan diskriminasi. Ini adalah hasil daripada lobi beberapa kumpulan wanita yang mahu memasukkan kedua-dua istilah, seks dan gender dalam artikel tersebut.

Pada bulan Mei 2007, suatu penilaian dan penggubalan semula kertas dasar dan pelan tindak dilakukan dan dalam kertas Dasar Wanita Negara mukadimahnya berbunyi, “ Berteraskan Perlembagaan Persekutuan, prinsip Rukun Negara, prinsip Islam Hadhari dan Dasar Sosial Negara, Dasar Wanita Negara ini mendukung cita-cita untuk mencapai kesaksamaan gender dan pemabgunan negara yang seimbang di antara pembangunan fizikal an pembangunan rohaniah”.

 

6.0       KESIMPULAN  DAN PERBINCANGAN 

Artikel ini hanya merupakan pengumpulan dan penyampaian semula beberapa penulisan tentang gender dan kesamaan gender. Adakah isu ini penting di Malaysia? Perkembangan terkini menunjukkan bahawa ia adalah penting kerana telah pun wujud kumpulan NGO wanita yang khusus tentang gender, Jawatankuasa Kabinet untuk Kesamaan Gender, Parliamentary Caucus on Gender  dan baru-baru ini KPWKM telah melancarkan majallah Agenda Gender.

Pendekatan yang telah diambil oleh ilmuwan dan ulama Islam yang menolak sepenuhnya penggunaan gender atau menerimanya dengan bersyarat perlulah dikaji supaya kita mempunyai satu pendirian yang jelas tentang isu ini. Beberapa persoalan yang berbangkit:

(1)   Apakah isu gender relevan dalam pembangunan wanita muslim?

(2)   Adakah kesamaan gender sudah pun termaklum dalam ajaran Islam?

(3)   Apakah hala tuju perjuangan kesamaan gender yang sebenar?

(4)   Bolehkah Malaysia, khususnya dan lain-lain negara Islam mempertahankan ‘reservation’ mereka untuk tidak melanggar hukum syara’ di peringkat antarabangsa? Berbagai pihak dalam negera dan di luar negara sedang mendesak untuk penarikan semua ‘reservation’ yang telah dibuat.

Kita juga sepatutnya memberi satu tumpuan yang serius terhadap isu gender ini dalam beberapa aspek lain iaitu meningkatkan kefahaman aktivis Muslim (lelaki dan perempuan) pembangunan wanita tentang kekaburan dan agenda tersirat dalam isu ‘gender’; kefahaman tentang peranan dan kedudukan wanita dalam Islam serta satu usaha sepakat dalam mengemukakan penambahbaikan terhadap layanan dan santunan terhadap wanita dalam sistem undang-undang syariah di Malaysia, usaha giat untuk meningkatkan rasa tanggung jawab kaum lelaki dalam menghormati dan melindungi hak-hak wanita khususnya ahli keluarga mereka atau dalam masyarakat secara amnya.

 Jelas sekali, artikel ini hanya memberi satu pandangan umum dan ringkas yang dibentuk oleh pemikiran secara peribadi walaupun disedut daripada beberapa artikel dan buku.

 

 7.0       BIBLIOGRAFI DAN RUJUKAN

(1)   Jamal Badawi, Gender Equity in Islam

(2)         CIO, 2001, A Critical Review of CEDAW.

(3)         Mona Abul Fadl, Understanding Gender in Muslim Societies

(4)         Omaima Abou Bakr, (i) Gender Perspectives in Islamic Traditions dan (ii) A Muslim woman’s reflection on gender.

(5)         Riffat Hassan, Members, One Another: Gender Equality and Justice in Islam

(6)         Salbiah Ahmad, 2005, Gender Equality under Article 8: Human Rights, Islam and “Feminisms”, 13 Malaysian Law Conference.

(7)         The Human Rights Approach to MDG 3: Promote Gender Equality and Empower Women

(8)         UN Document , Convention on the Elimination of all Forms of Dicrimination against Women  (CEDAW).

(9)         UN Document, Beijing Declaration and Platform for Action.

(10)     Zeenath Kausar, 2002, Woman’s Empowerment and Islam, Ilmiah Publishers, Kuala Lumpur.

BATAS-BATAS PERGAULAN ANTARA LELAKI DAN PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT ISLAM KINI: SATU HURAIAN HUKUM ISLAM SEMASA

27 08 2009

Oleh: Prof Madya Dr. Anisah Ab Ghani

 

PENDAHULUAN

Allah s.w.t mencipta manusia lelaki dan perempuan. Ia juga mencipta Syariat untuk mereka. Dalam Syariat Islam ada sesetengah hukum atau peraturan berbeza di antara lelaki dan perempuan dan ada yang tidak berbeza. Dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing kadangkala berlaku pergaulan di antara lelaki dan perempuan, lebih-lebih lagi dalam masyarakat kini. Penulisan ini cuba melihat sejauhmana batas-batas pergaulan yang dilarang dan dibolehkan dalam Syariat Islam.

 

PENGERTIAN PERGAULAN

Pergaulan dalam bahasa Arab disebutkan ikhtilat berasal daripada kalimah “khalata yakhlutu khaltan” yang bererti bercampur.[1]

             Maksud pergaulan (ikhtilat) dalam perbincangan ini ialah bergaul atau bercampur di antara lelaki dan perempuan ajnabi (yang sah kahwin) di satu tempat yakni berlaku interaksi dalam bentuk pandang-memandang atau perbuatan di antara seseorang dengan lain. Ertinya, ia berlaku antara tiga orang atau lebih. Ia berbeza dengan khalwat yang hanya terdiri dari dua orang sahaja.

 

HUKUM PERGAULAN DI ANTARA LELAKI DAN PEREMPUAN

Hukum asal pergaulan antara lelaki dan perempuan ajnabi (harus nikah) adalah haram. Namun demikian, pengharaman ini tidak didasarkan kepada nas yang sarih kerana tiada nas sarih mengenai kes ini. Pengharamannya hanya diasaskan kepada hukum lain ynag pada asalnya dikhususkan bagi kaum wanita kerana dalam hukum-hukum terbabit terdapat unsur-unsur pergaulan antara lelaki dan perempuan ajnabi. Hukum-hukum yang dimaksudkan ialah; larangan berkhalwat dan musafir tanpa mahram, solat berjemaaah di masjid bagi wanita, hukum jihad bagi wanita-wanita dan hukum solat jumaat bagi wanita.

 1.      Larangan Berkhalwat dan Musafir tanpa mahram

Perempuan dilarang bermusafir bersendirian tanpa mahram dan dilarang berkhalwat dengan lelaki ajnabi (sah kawin dengannya).

Kedua-dua larangan ini didasarkan kepada hadis-hadis berikut:

                 i.            Maksudnya: “Perempuan tidak harus musafir kecuali ada bersamanya mahram dan lelaki tidak harus masuk (dalam rumah) perempuan kecuali ada bersamanya mahram.”[2]

                ii.            Maksudnya: “Lelaki tidak harus berkhalwat dengan perempuan kecuali bersamanya mahram dan tidak harus musafir kecuali bersamanya mahram.”[3]

 Hadis pertama melarang lelaki ajnabi berkhalwat dengan wanita di dalam bilik atau rumah. Hadis kedua pula melarang wanita keluar mengerjakan haji tanpa mahram. Kedua-dua hadis ini telah dijadikan oleh para fuqaha’[4] sebagai dalil pengharaman pergaulan lelaki dan perempuan; kerana kedua-duanya mengandungi unsur pergaulan.

             Walau apapun, satu kesimpulan dapat dibuat iaitu pergaulan perempuan dengan lelaki bukan mahram adalah diharamkan. Namun, pengharaman ini bukanlah didasarkan kepada suatu nas Syarak yang sarih kerana tiada nas Syarak yang dengan jelas menyatakan demikian. Pengharaman ini hanyalah didasarkan kepada pengharaman khalwat yang terdapat dalam hadis pertama di samping larangan bergaul yang boleh difahami dari larangan ke atas wanita mengerjakan haji tanpa mahram. Dengan kata lain, oleh kerana khalwat antara wanita dan lelaki bukan mahram diharamkan maka pergaulan antara wanita dan lelaki bukan mahram juga adalah haram. Begitu juga, oleh kerana perempuan dilarang mengerjakan haji tanpa mahram kerana perbuatan itu mendedahkannya kepada pergaulan dengan lelaki maka semua bentuk pergaulan wanita dengan lelaki bukan mahram adalah haram.

             Begitu juga hukum sebaliknya, iaitu oleh kerana wanita tidak haram berkhalwat dengan lelaki mahram kerana darurat,[5] maka juga tidak haram bergaul dengan lelaki mahram atas alasan darurat. Jelas di sini, hukum boleh dengan tidak boleh wanita bergaul dengan lelaki mahram adakah sinonim dengan hukum boleh dan tidak boleh dia berkhalwat dengan lelaki mahram, begitu juga boleh dan tidak boleh beliau musafir tanpa mahram.

 2.      Hukum Perempuan solat Jemaah di Masjid

Rujukan kedua bagi pengharaman pergaulan antara lelaki dan wanita ajnabi ialah keizinan bagi wanita melakukan solat jemaah di masjid. Solat jemaah di masjid digalakkan bagi kaum lelaki, tidak bagi kaum wanita. Malah sebaliknya solat wanita di rumahnya adalah lebih afdhal bagi mereka.[6]

 Keizinan bagi wanita solat berjemaah di masjid tidak mutlak. Ia diikat dengan berbagai syarat; keizinan suami atau wali,[7] tidak memakai bau-bauan tidak berhias[8] dan tidak bercampur gaul dengan lelaki semasa solat jemaah di dalam masjid.[9] Syarak menentukan saf bagi wanita dalam solat jemaah mestilah di belakang saf lelaki. Penentuan ini sabit melalui nas hadis seperti yang dinyatakan oleh Abdullah bin `Abbas yang beliau mendirikan solat di sebelah Rasulullah s.a.w dan Aisyah r.a mendirikan solat bersama di belakang mereka. Beliau berdiri di sebelah kanan Rasulullah s.a.w. Mereka menunaikan solat bersama.[10]

             Pensyaratan-pensyaratan yang dikenakan dalam kes wanita solat berjemaah dengan lelaki ini menunjukkan bahawa pergaulan antara lelaki dan wanita adalah haram. Lebih-lebih lagi jika dihalusi persoalan kedudukan saf bagi wanita; di belakang saf lelaki. Ertinya wanita tidak boleh berada dalam satu saf dengan  lelaki. Kalau dalam solat yang suasananya penuh taqwa, jauh dari fitnah pun wanita tidak dibenarkan bergaul dalam satu saf dengan lelaki apatah lagi dalam situasi lain yang jauh lebih tidak taqwa dan lebih terdedah kepada fitnah, sudah  tentu tegahan bergaul dalam keadaan itu lebih ditegah. Kesimpulannya, pengharaman pergaulan lelaki dan perempuan adalah dirujukkan kepada nas yang melarang wanita bergaul dalam satu saf sewaktu melakukan solat jemaah bersama lelaki di samping pensyaratan-pensyaratan lain. Ini bererti kebolehan berlaku pergaulan dengan wanita dan lelaki ajnabi adalah bergantung kepada pensyaratan boleh berlakunya solat jemaah wanita bersama lelaki. Dengan kata lain pergaulan wanita dan lelaki ajnabi bukan boleh secara mutlak, tetapi boleh dengan syarat-syarat yang ditentukan.

 3.      Hukum Wanita Turut Serta Dalam Perang Jihad

Rujukan ketiga bagi pergaulan wanita denga lelaki ajnabi ialah hukum wanita turut serta dalam perang jihad. Menurut hukum asal, wanita tidak wajib turut serta dalam perang jihad. Aisyah r.a pernah meminta izin daripada Rasulullah s.a.w untuk turut serta berjihad, tetapi Rasulullah s.a.w menyatakan bahawa jihad bagi wanita adalah mengerjan haji.[11]

             Dalam menghuraikan hadis ini, Ibn al-Battal menyatakan bahawa wanita tidak wajib berjihad di medan perang kerana mereka diwajibkan berhijab dan tidak boleh bergaul dengan lelaki.[12]

             Jelas dilihat bahawa Rasulullah s.a.w tidak mengizinkan Aisyah turut serta dalam perang jihad adalah kerana mereka ditegah bergaul dengan lelaki. Ertinya, kalau dalam keadaan perang jihad mempertahankan Islam, satu keadaan yang sangat kritikal kepada orang Islam dan agama Islam sendiri wanita tidak diizinkan bergaul, maka dalam kes-kes lain yang tidak mendesak adalah lebih tidak dibenarkan.

 4.      Wanita Tidak Wajib Solat Jumaat

Fuqaha’ sepakat mengatakan bahawa wanita tidak wajib menunaikan solat jumaat.[13] Mazhab Hanafi berpendapat sebab wanita tidak wajib solat jumaat ialah kerana wanita sibuk dengan urusan rumah tangga di samping mereka ditegah keluar bersama kaum lelaki dlam keadaan yang boleh membawa fitnah.[14] Alasan ini  membawa erti bahawa hukum pergaulan antara wnaita dan lelaki ajnabi adalah haram.

Di awal perbincangan telah dinyatakan, tiada nas sarih yang secara langsung mengharamkan pergaulan perempuan dengan lelaki ajnabi. Namun demikian, dalam konteks ini kaedah al-Asl fi al-Asyia’ al-Ibahah, tidak dapat digunakan untuk menyatakan bahawa hukum asal pergaulan perempuan dan lelaki ajnabi adalah harus, kerana nas-nas yang dikemukakan di atas secara tidak langsung telah mengandungi unsur-unsur larangan dari pergaulan antara perempuan dan lelaki ajnabi. Oleh itu, keharusan yang mutlak dalam kes ini sudah tidak ada lagi.

 

BATAS-BATAS PERGAULAN ANTARA LELAKI DAN PEREMPUAN YANG DIBOLEHKAN

Perbincangan di atas telah menjelaskan bahawa hukum asal pergaulan antara lelaki dan perempuan adalah dilarang. Namun demikian, dalam keadaan atau situasi tertentu hukum tersebut  berubah menjadi harus. Keadaan dan situasi yang dimaksudkan ialah darurah, hajat (keperluan), maslahat Syar’ie dan kebiasaan adat setempat.

 1.      Pergaulan Antara Lelaki Dan Perempuan Kerana Darurat

Dalam syarah Sahih Muslim, al-Imam al-Nawawi menyatakan bahawa tidak ada perbezaan hokum berkhalwat antara perempan dan lelaki ajnabi di dalam dan luar solat, kecuali dalam keadaan darurat. Sebagai contoh, situasi di mana seorang perempuan bersendirian dalam satu perjalanan yang mungkin mendedahkannya kepada bahaya. Keadaan ini membolehkan seorang lelaki ajnabi bersama dengannya sekadar untuk membantu dan melindungi daripada bahaya.[15]

             Penjelasan al-Nawawi menyakinkan bahwa pergaulan perempuan dan lelaki ajnabi yang dikategorikan sebagai darurat, atas tujuan memberikan perlindungan atau menyelamatkan perempuan terbabit daripada bahaya adalah diharuskan dengan syarat tidak ada tujuan-tujuan lain. Hukum uni adalah satu pengecualian dari hukumnya yang asal iaitu haram.

 2.      Pergaulan Antara Lelaki Dan Perempuan Kerana Keperluan

Pergaulan antara perempuan dan lelaki ajnabi kerana hajat (keperluan) Syar’ie adalah dibolehkan. Antara keperluan-keperluan Syar’ie ialah:

             a.      Pergaulan antara lelaki dan perempuan untuk mengurus muamalah maliyah (urusan harta)

Pergaulan antara lelaki dan perempuan untuk tujuan-tujuan seperti jualbeli dan aktiviti transaksi lain dibolehkan kerana tabiat urusan jenis ini memerlukan berlaku interaksi di antara dua pihak sebelum berlaku akad. Pergaulan semasa  muamalah maliyah (urusan harta) dibolehkan dengan syarat menjaga batas-batas Syarak seperti pakaian menutup aurat, menundukkan pandangan dan percakapan biasa.[16]

            b.      Pergaulan antara lelaki dan perempuan semasa bekerja

Semasa melaksanakan kerja, pada kebiasaannya berlaku pergaulan di antara lelaki dan perempuan. Pergaulan ini dibolehkan dengan syarat-syarat kedua-dua pihak menjaga batas-batas Syarak seperti berpakaian menutup aurat, menundukkan pandangan, percakapan biasa yang tidak mengandungi unsur-unsur fitnah dan tidak berkhalwat. Khalifah `Umar al-Khattab pernah melantik al-Syafi, seorang perempuan sebagai pegawai penguatkuasa di pasar untuk memerhati supaya tidak berlaku penyelewengan.[17] Tabiat penguatkuasa di pasar menuntut pegawai tebabit bergaul dengan peniaga dan pembeli di pasar, lelaki dan perempuan. Perlantikan perempuan bekerja sebgai penguatkuasa menunjukkan pergaulan semasa kerja dibolehkan. Kalau pergaulan ini tidak dibolehkan pasti khalifah `Umar tidak melantik perempuan bekerja sebagai penguatkuasa kerana tabiat kerja tersebut menuntut berlakunya pergaulan.

           c.      Pergaulan di antara lelaki dan perempuan semasa menjadi saksi

Perempuan boleh bergaul dengan lelaki semasa menjadi saksi dalam kes-kes yang ditentukan oleh Syarak bahawa perempuan dibolehkan menjadi saksi seperti perempuan harus menjadi saksi dalam kes-kes harta dan hak-haknya.[18]

            d.      Pergaulan di antara lelaki dna perempuan dalam kenderaan awam

Pergaulan di antara dalam kenderaan dibolehkan atas alasan ianya adalah keperluan yang mendesak. Namun demikian, keharusan ini tertakluk kepada Syarak bahawa perempuan keluar rumah bukan untuk tujuan yang tidak Syar’ie seperti berfoya-foya. Ia mestilah bertujuan Syar’ie seperti bekerja untuk menyara diri atau keluarga, menziarahi keluarga, pesakit dan sebagainya.

 Di samping syarat-syarat di atas, batas-batas Syarak dalam pergaulan lelaki dan perempuan perlulah dijaga. Pakaian mestilah menutup aurat, pandangan ditundukkan dan percakapan berlaku secara biasa dan normal.

  3.      Pergaulan Mengikut Kebiasaan Adat Dalam Majlis-majlis

Pergaulan di antara lelaki dan perempuan dalam majlis seperti kenduri kendara kerana semperna sesuatu dibolehkan dengan syarat menjaga batas-batas Syarak seperti pakaian menutup aurat, tidak tabarruj, menundukkan pandangan, bercakap dengan suara biasa dan normal. Sekiranya batas-batas Syarak tersebut tidak dipatuhi pergaulan di antara lelaki dan perempuan tidak dibolehkan. Walau bagaimanapun, pengasingan tempat antara lelaki dan perempuan semasa makan dan lainnya dalam majlis-majlis ini adalah lebih baik. Ini didasarkan kepada kaedah “Sadd al-Zari’ah” (menutup pintu-pintu fitnah).

 4.      Pergaulan Di Antara Lelaki Perempuan Semasa Belajar

Dalam persoalan pergaulan di antara lelaki dan perempuan semasa belajar, sebenarnya tidak ada hadis yang secara langsung menyentuh persoalan ini, apakah ia dilarang atau dibolehkan. Bagaimanapun, ada sesetengah ulama’[19] berpendapat lelaki dan perempuan tidak boleh bergaul semasa belajar.Mereka berhujah dengan hadis Sa’id al-Khudri yang meriwayatkan:

Maksudnya: “Perempuan berkata kepada Nabi s.a.w.: Golongan lelaki mengatasi kami ke atas kamu (orang lelaki sentiasa bersamamu setiap hari mendengar hal-hal agama). Tentukan bagi kami satu hari bersamamu (untuk mendengar dan belajar) lalu baginda menentukan satu hari untuk bertemu(mengajar) golongan perempuan, maka baginda menasihati dan mengajar mereka. Di antara nasihat baginda kepada mereka: “Sesiapa di antara kaum golongan perempuan yang menyerahkan tiga anaknya (untuk perang jihad dan anak itu mati syahid) pasti anak-anak itu menjadi penghalangnya dari apai neraka. Seorang perempuan berkata kalau dua orang? Baginda bersabda: “walau dua orang”.

 Bagi mereka hadis ini menunjukkan bahawa perempuan hendaklah diasingkan tempat belajar daripada lelaki. Sekiranya pergaulan  di antara lelaki dan perempuan dibolehkan, pasti perempuan pada masa itu tidak meminta Nabi s.a.w.menentukan hari khusus bagi mereka untuk mempelajari ilmu. Begitu juga kalau pergaulan di antara lelaki dan perempuan semasa belajar dibolehkan, pasti Nabi s.a.w tidak mengkhususkan hari bagi perempuan.

             Bagaimanapun, setelah hadis ini diteliti, didapati ia tidak jelas menunjukkan lelaki tidak boleh bercampur dengan perempuan semasa belajar. Buktinya, ungkapan “ghalabana ‘alaika al-rijal” (lelaki mengatasi kami ke atasmu). Maksudnya, secara tab’ie kaum lelaki setiap hari bersama Rasulullah s.a.w atas tabiat dan fungsi mereka sebagai lelaki. Oleh itu, mereka dapat mendengar dan mempelajari perkara-perkara berkaitan agama sedangkan perempuan tidak mampu berbuat demikian atas sifat dan fungsi  mereka sebagai wanita. Oleh itu, perempuan meminta Rasulullah s.a.w menentukan hari khusus bagi mereka mempelajari agama. Ertinya, permohonan dibuat bukan kerana tegahan bergaul semasa belajar, tetapi atas dasar tabiat dan fungsi lelaki dan wanita yang berbeza. Ia menatijahkan peluang bagi wanita untuk bersama dengan Rasulullah s.a.w agak terbatas. Oleh itu, pengkhususan hari belajar bagi perempuan tidak menunjukkan pergaulan di antara lelaki dan perempuan semasa belajar dilarang. Jadi, hadis ini bukan hujah bagi pengharaman pergaulan antara lelaki dan wanita semasa belajar. Larangan tersebut mungkin lebih sesuai didasarkan kepada kaedah “Sadd al-Zari’ah” (menutup pintu-pintu yang boleh mendatangkan fitnah) kerana lelaki dan perempuan, terutama di peringkat awal remaja dan remaja banyak dipengaruhi oleh rangsangan seks. Dengan itu, pergaulan di antara lelaki dan perempuan semasa belajar pada peringkat ini boleh mendorongkan kepada perkara-perkara keburukan lebih banyak daripada kebajikan. Oleh itu, pengasingan tempat belajar di antara lelaki dan perempuan adalah didasarkan kepada “Sadd al-Zari’ah” bukan hadis di atas.

             Selain dari penjelasan perenggan di atas, mereka yang mengatakan pergaulan lelaki dan wanita semasa belajar diharamkan berpendapat bahawa pergaulan antara lelaki dan perempuan semasa ziarah-menziarahi adalah dibolehkan dengan beberapa syarat. Mungkin sukar difahami kenapa pergaulan semasa ziarah dibolehkan dan pergaulan semasa belajar diharamkan, sedang suasana belajar lebih jauh daripada fitnah berbanding dengan suasana ziarah. Mungkin yang membezakan hanyalah ziarah dilakukan sekali sekala tetapi belajar mungkin lebih kerap, malah dalam konteks pendidikan formal, menengah atau tinggi ia berlaku setiap hari. Adapun, tegahan ke atasnya bukan dirujukkan kepada nas, tetapi kepada kaedah “Sadd al-Zari’ah”

 


[1] Ibn Manzur, Lisan al-Arab, Jilid 9, hlm. 120-121.

[2] Al- `Asqalani, Fath al-Bari bi Syarh al-Bukhari, Jilid 4, hlm. 72, 77.

[3] Al-Nawawi, Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, Jilid 9, hlm. 109.

[4] Abd al-Karim Zaydan (Dr.), al-Mufassal fi Ahkam al-Mar’ah, jilid 3, hlm. 423.

[5] Al-Nawawai, op.cit., hlm. 109.

[6] Ibid, Jilid 4, hlm. 159-161.

[7] Ibid.

[8] Ibid, hlm. 163.

[9] Ibid., hlm. 159.

[10] Abd al-Razzaq al-San`ani, al-Musannaf, Jilid 2, hlm. 407.

 [11] Al-Asqalani, op.cit., Jilid 6.hlm. 75-76.

[12] Ibid.

[13] Ibn Qudamah, al-Mughni, Jilid 2, hlm. 341; Lihat juga al-Nawawi, al-majmu’. Jilid 4, hlm. 365.

[14] Al-Kasani, Bada’i al-Sana’i, Jilid 1, hlm. 259.

[15] Al-Nawawi, op.cit., hlm. 109.

[16] Abd Karim Zaydan (Dr.), op.cit., Jilid3, hlm. 276; Ibn Qudamah, op.cit., Jilid 6, hlm. 588; al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj., JIlid 6,hlm. 154.

[17] Ibn Hazm, al-Muhalla, Jilid 9, hlm. 429.

[18] Abd Karim Zaydan (Dr.), op.cit., Jilid3, hlm. 427.

[19] Ibid., hlm. 431.

HURAIAN AL-QURAN TENTANG NUSYUZ SUAMI DAN ISTERI: PENGERTIAN DAN PENYELESAIAN

25 07 2009

Oleh :  Ustaz Alias Othman 

1. Beberapa Pengantar 

Saya mengemukakan beberapa pengantar sebagai landasan kepada perbincangan bagi tujuan memudahkan perbincangan, mengelakkan keraguan dan salah tanggap. 

1.1. Istilah Nusyuz Hanya Kepada Isteri.  

Sekalipun nusyuz suami sudah dirakamkan dalam Quran dan perkataan nusyuz telah lama dikenali dalam masyarakat Melayu Islam di Malaysia namun istilah ini masih digunakan  khusus merujuk kepada isteri yang ingkar   dan derhaka kepada suami. Istilah ini tidak digunapakai kepada suami. Malah kalau ada orang mengatakan ‘suami nusyuz’, dia dianggap ganjil. Keadaan ini bukan berhenti di situ sahaja, malah ia berlanjutan kepada persoalan amalan, di mana hanya wanita sahaja yang dianggap nusyuz, lelaki tidak dianggap nusyuz. Akibatnya banyak kezaliman berlaku ke atas isteri dan ramai suami yang terlepas daripada beban atau hukuman yang sepatutnya mereka tanggung.  

Kertas ini berusaha merungkai isu ini dan cuba meyakinkan masyarakat, terutama para suami dan isteri bahawa nusyuz bukan sahaja berlaku oleh isteri, tetapi juga berlaku oleh suami. Dengan itu diharapkan semua pihak dapat bertindak  sewajarnya bagi mendapatkan keadilan kepada semua pihak.  

Penulis berusaha sedaya mampu mempastikan semua pandangan dalam kertas ini dirujuk kepada kitab-kitab tafsir dan penulisan fiqh. Paling kurang ia adalah pandangan yang dirumuskan daripada beberapa penulisan, bukan pandangan peribadi penulis sendiri.  

1.2. Seimbas tentang Sistem Keluarga Islam  

Sistem Kekeluargaan Islam, satu sistem yang menyusun institusi keluarga, menjelaskan semua urusan di dalamnya, menentu dan mengagihkan bidang tugas, menentukan tanggungjawab anggota keluarga, menjelaskan prosidur-prosidur yang mesti dipatuhi dalam melaksanakan semua tugas dan tanggungjawab.  

Allah yang mencipta manusia telah mencipta bersamanya fitrah ingin berpasangan seperti makhluk-makhluk lain ciptaan Allah:

ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون – الزاريات 49

Maksud:

 “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين – آل  عمران 14

Maksud:

“ Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia  cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan, anak-anak..”

Kemudian Allah menjadikan pasangan manusia terdiri daripada dua bahagian yang dicipta daripada satu jasad, iaitu jasad Adam as.

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها – النساء 1

Maksud: 

Wahai manusia! Bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangan-nya (Hawa) dari (diri)nya;”

Seterusnya Allah mahu pertemuan pasangan dari jasad Adam ini akan membawa kepada ketenangan jiwa, ketenangan saraf, kedamaian ruh dan kerehatan jasad.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة – الروم 21

Maksud:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan  pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri , agar kamu cenderung dan merasa tenteram  kepadanya , dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.”

Seterusnya pasangan ini akan saling menjadi perisai yang saling melindungi antara semua anggota keluarga. Ia digambarkan dengan pakaian yang melindungi jasad dan melindungi keluarga daripada azab neraka.  

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن –البقرة187 

Maksud:

“ Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.”

يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة – التحريم 6

Maksud:

“Wahai orang-orang yang beriman ! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”

Akhirnya pasangan ini menjadi institusi yang akan mengembangbiakkan zuriat dan keturunan Adam, mendidik dan membangun insan saleh dan musleh yang bertindak menjadi khalifah Allah. Ia berperanan memakmurkan bumi Allah untuk manfaat makhluk Allah yang bernama manusia.  

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله – البقرة 223

  Maksud:

“Isteri-isterimu  adalah lading bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertaqwalah kepada Allah”

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أم ينصرانه

“Setiap anak dilahirkan dalam keadan fitrah (suci) Ibubapanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani”.  

Sebagai manusia pasangan anak Adam ini mendapat kemuliaan dan kedudukan yang sama rata di sisi Allah. Dari kemuliaan dan kesamarataan antara pasangan  ini lahirlah satu doktrin hidup yang memberi penghormatan kepada wanita, persamaan hak dengan lelaki dari semua aspek: pahala, dosa, upah, hak milik, hak mewarisi harta, hak kebebasan peribadi madani dan hak-hak lainnya.  

Pertemuan pasangan anak Adam ini sangat penting dalam membentuk sebuah institusi keluarga. Ada dua tanggungjawab berat yang mesti dipikul institusi ini.  

Pertama; mewujudkan suasana ketenangan dan kedamaian jiwa seisi keluarga; sakinah, mawaddah dan rahmah, di samping menjadi perisai, pelindung dan pengawas..  

Kedua; membekalkan masyarakat keupayaan untuk terus berkembang biak dengan cara yang sesuai dan setaraf dengan darjat manusia di samping mengangkat darjat manusia ke tahap kemuliaan paling maksima. Semua ini telah diperincikan dalam satu sistem yang lengkap; Sistem Kekeluargan Islam. Konsep kekeluargaan ini mengarahkan semua pihak kembali kepada hukum Allah, bukan hukum adat, budaya, nafsu, tindakbalas emosi atau kecenderungan peribadi.

1.3. Talak hak suami khulu` hak isteri.  

Sebagai tindakan menyediakan ubat sebelum sakit Sistem Keluarga Islam telah memberikan hak talak kepada suami sebagai penyelesaian terakhir kepada krisis dalam keluarga atau kerana dia tidak lagi mahu meneruskan kehidupan berumahtangga dengan isterinya, atas apa sebab juapun. Namun jika dia menceraikan isteri bukan sebab nusyuz dia wajib membayar mut`ah perceraian. Untuk tujuan yang sama isteri diberikan hak khulu` atau tebus talak bagi membebaskan dirinya daripada suami jika dia tidak lagi mahu meneruskan kehidupan berumahtangga dengan suaminya atas apa sebab juapun.  

1.4. Qiwamah Dan Nusyuz.  

Isu qiwamah suami ke atas isteri sangat berhubung rapat dengan nusyuz isterti. Ini kerana Islam telah memberikan hak qiwamah kepada lelaki, termasuk suami.  

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بماحفظ الله      -النساء 34 

Maksud:

“Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lelaki) dari sebahagian yang lain (wanita) dan kerana mereka (lelaki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri dibelakang (pengetahuan) suaminya oleh kerana Allah telah memelihara ( mereka)”.  

Qiwamah dalam arti kata kepimpinan perlu kepada kepatuhan dan ketaatan. Tiada erti pada qiwamah jika tiada ketaatan. Dalam konteks keluarga suami yang diberi hak qiwamah mestilah mendapat ketaatan daripada seisi keluarga, terutama isteri. Jika isteri ingkar, di sinilah timbulnya isu nusyuz. Ketaatan kepada suami bukan atas dasar ketinggian darjat dan kedudukan suami berbanding isteri, tetapi atas dasar qiwamah.  

Berbagai pendapat dikemukakan cendekiawan Islam mengenai maksud qiwamah dalam ayat ini. Semua penjelasan ini menyimpulkan qiwamah bukan berdasarkan kuasa, ketinggian darjat dan kedudukan lelaki berbanding wanita, tetapi atas dasar potensi, tabiat semulajadi, tanggungjawab, ehsan dan timbangrasa.  

Menurut al-Maududi, ayat ini dengan terus terang memberikan qiwamah kepada lelaki di samping menyatakan dua sifat istimewa wanita salihah: taat قانتات  dan memelihara rahsia suami حافظات للغيب . Menurut beliau qiwamah ini tidak terbatas kepada qiwamah dalam keluarga sahaja, malah termasuk qiwamah ke atas siasah dan politik negara. Quran tidak membataskan qiwamah ini ke atas wanita dalam keluarga sahaja. Quran tidak menyebutkan perkataan ‘rumah’ (البيوت) dalam ayat ini. (Maududi, Tadwin al-Quran 70 – 71)  

Menurut al-Zamakhsyari, lelaki memiliki qiwamah ke atas wanita kerana kelebihan yang diberikan Allah. Menurut beliau ayat ini menjadi dalil bahawa hak ke atas wilayah (kuasa memimpin dan melindungi) hanya boleh didapati melalui kelebihan, bukan melalui kemenangan, kuasa dan paksaan. (al-Kassyaf:1:266)  

Menurut al-Qurtubi, di kalangan lelaki ada para hakim, pemerintah dan mereka yang berperang. Semua itu bukan bagi wanita.(op.cit, 5:168)  

Tentang kelebihan lelaki, selain ayat di atas ada ayat-ayat lain yang menjelaskan kelebihan ini, antaranya firman Allah  

قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة – التوبة 6

Maksud:

“Wahai orang-orang yang beriman ! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”

Ayat ini langsung dan terus terang memerintahkan lelaki melindungi keluarga daripada siksa neraka.

ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة – البقرة 228

Maksud:

“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan  di atas mereka”

Menurut al-Tabari, maksud darjat yang Allah berikan kepada lelaki ke atas wanita ialah Allah memberi kelebihan kepada mereka dalam pusaka, jihad dan yang seumpamanya. Al-Tabari menukilkan bahawa Zaid bin Aslam menjelaskan maksud ‘darjat’ dalam ayat ini ialah ‘imarah’. Dalam versi lain beliau menyatakan ayat ini bermaksud: wanita mentaati lelaki, bukan lelaki mentaati wanita. (al-Tabari, Tafsier al-Tabari 4:534)  

ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

 النساء 32 – 

Maksud;

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap kurnia yang telah dilebihkan Allah kepada sebahagian kamu atas sebahagian yang lain. (Kerana) bagi laki-laki ada  bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perepuan (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan”

Menurut Dr. Abdul Wahab al-Syisyani (Huquq al-Insan Wa Huriyatihi al-Asasiyah 69) ayat ini menunjukkan kelebihan lelaki adalah berdasarkan potensi semulajadi dan pembahagian tugas antara lelaki dan wanita.  

Oleh kerana suami diberikan qiwamah dalam keluarga maka apa sahaja krisis yang berlaku dalam keluarga orang pertama dipersoalkan ialah suami, kerana dia yang memimpin dan mengendalikan keluarganya, selepas itu barulah isteri dan isi keluarga yang lain. Inilah mahar qiwamah dan kelebihan yang diberikan  Allah kepadanya.  

Jelas bahawa qiwamah dan kelebihan lelaki dalam konsep yang dikemukakan adalah ketentuan dari Allah kepada manusia atas hikmat yang hanya Dia mengetahuinya. Oleh itu mempertikaikan qiwamah dan kelebihan ketentuan Ilahi ini adalah suatu yang tidak normal kepada pegangan iman seorang muslim.  

2. Asal Perkataan Nusyuz.  

Istilah nusyuz dipinjam dari Bahasa Arab. Perkataan asalnya ialah al-nasyzu النشز bermaksud tempat yang tinggi. Perkataan nusyuz نشوز  bererti berada di tempat yang tinggi. Isteri yang nusyuz ialah isteri yang ingkar kepada suaminya dan membangkitkan kemarahannya. Nusyuz suami apabila dia memukul isterinya atau bersikap dingin dan acuh tak acuh terhadapnya. ( Fairuz al-Abadi: Qamus al-Muhit 678) .  

Kesesuaian pengertian ini dengan nusyuz isteri atau suami ialah: isteri atau suami yang nusyuz meletakkan dirinya di tempat yang tinggi dengan ingkar kepada perintah Allah yang diwajibkan ke atasnya terhadap suami atau isterinya. Ini akan dapat dilihat nanti selepas maksud nusyuz isteri atau suami itu dijelaskan.  

3. Nas Quran Berkaitan Nusyuz.  

Ada dua nas Quran yang secara langsung menyebutkan nusyuz isteri dan suami. Pertama menyatakan nusyuz isteri. Kedua menyatakan nusyuz suami.  

3.1. Nusyuz isteri.

واللتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا  – النساء  34   

Maksud:

“Dan wanita-wanita yang kamu bimbang nusyuznya maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya”.  

3.2. Nusyuz suami.

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير

 النساء 128 –

Maksud:

“Dan jika seorang wanita bimbang akan nusyuz atau sikap  tidak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi kedua-duanya mengadakan suluh yang sebenar-benarnya dan suluh itu lebih baik (bagi mereka)”    

4. Nusyuz Isteri. 

Nusyuz isteri disebut dalam ayat 34 surah al-Nisa’ di atas. Nusyuz dalam ayat ini bererti derhaka atau ingkar. Oleh itu maksud ayat ini ialah: sekiranya kamu bimbang kederhakaan dan sikap meninggi diri mereka (isteri) daripada mematuhi apa yang diwajibkan Allah ke atas mereka, iaitu mentaati suami, maka ……”. ( Al-Qurtubi: al-Jami`e Li Ahkam al-Quran 5:170)  

Nusyuz ialah kederhakaan dan meninggi diri wanita dari mematuhi apa yang diwajibkan Allah ke atas mereka, seperti taat kepada suami. (ibid 5:170). Isteri menimbulkan kemarahan suami (ibid 5:71)  

Bagi Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili nusyuz isteri ialah kederhakaan wanita terhadap suami dalam perkara yang diwajibkan ke atasnya, sikap saling membenci antara keduanya dan keluar rumah tanpa izin suami. (al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu 7:338) . Isteri meninggalkan rumah dengan tiada sebab syari`e yang membolehkan atau menghalang suaminya memasuki rumahnya sebelum suami memintanya berpindah ke rumah lain (Zuhaili: ibid 7:790, Dr. Abd Karim Zaidan, al-Mufassal Fi ahkam al-Marah 7:161)  

Perempuan nusyuz ialah perempuan yang meninggi diri daripada suaminya, meninggalkan perintahnya, menjauhkan diri daripadanya, mengelak diri dari suaminya, menyebabkan suaminya marah. (Dr, Muhammad `Uqlah: Nizam al-Usrah Fi al-Islam 2:179. al-Sayuti: al-Dur al-Mantsur Fi Tafsir al-Ma’tsur 2:521. Ibn Katsir: Tafsir al-Quran al-Azim 1: 492. Abd. Rasyid Reda, Tafsir al-Manar 3:72-73) . Pandang rendah terhadap suami, tidak mentaati perintahnya. (ibid).  

4.1. Bila isteri dianggap nusyuz.

Isteri dianggap nusyuz apabila ada tanda-tanda nusyuz. Nusyuz isteri ditandai oleh dua perkara. Pertama, melalui perbuatan dengan menjauhkan diri, bermasam muka dan enggan ketika dipanggil. Semua ini berlaku setelah sebelumnya dia bersikap mesra. Kedua melalui perkataan seperti berinteraksi dengan suami dengan perkataan yang kasar, ia berlaku setelah sebelumnya dia bercakap lembut. (Prof. Dr. Wahbat al-Zuhaili: op.cit 7:338).

Huraian-huraian ini cukup untuk memahamkan kita maksud nusyuz isteri.  

4.2. Isteri salihah tidak nusyuz.  

Sekiranya isteri itu tergulung dalam lingkungan wanita salihah dia tidak akan nusyuz. Ayat di atas menyatakan wanita salihah ialah yang taat قانتات  kepada Allah, memelihara diri dengan tidak berlaku curang, menjaga rahsia dan harta suaminya حافظات للغيب , kerana Allah telah memelihara mereka. ( al-Nisa’ :34)  

4.3. Tindakan suami jika isteri nusyuz.  

Jika isteri nusyuz suami mestilah melakukan tindakan-tindakan berikut: bersabar menghadapi karenah isteri, memberi nasihat, pisahkan tempat tidur, memukul.  Jika tidak berjaya krisis itu dirujuk kepada hakam untuk mencari penyelesaian. Jika ini juga tidak berhasil pilihan terakhir suami, jika dia mahu,  ialah menceraikan isterinya dengan talak satu. ( al-Nisa’  :34)

 

Perlu diingat sebelum menasihati isteri, suami sepatutnya terlebih dahulu mengkoreksi dan melakukan muhasabah diri, mencari di mana kelemahan dan kesalahan diri. Inilah yang adil bagi isteri dan bijak bagi seorang yang diberikan qiwamah dan kelebihan oleh Allah.  

5. Nusyuz Suami.  

Nusyuz suami disebut dalam ayat 128 surah al-Nisa’ yang telah dinukilkan di atas.  

Berbagai-bagai versi riwayat yang menjelaskan latarbelakang ayat ini diturunkan, antara lain ialah kebimbangan Saudah Binti Zam`ah dia akan diceraikan Rasulullah saw, lantas dia berkata kepada Baginda saw: “janganlah ceraikan saya, kekalkanlah saya (sebagai isteri). Dan berikanlah satu hari giliran saya kepada `Aisyah”. Rasulullah saw menerima tawaran tersebut lalu ayat ini diturunkan. (al-Qurtubi, op.cit 5:402).  

Menurut Ibn Abi Malikah ayat ini menolak pandangan sesetengah orang bahawa apabila seorang lelaki telah menghabiskan usia muda seorang wanita dan setelah tua lelaki terbabit tidak lagi berhak menggantikannya dengan wanita lain (Ibn `Arabi, Ahkam al-Quran.1:504, Qurtubi, op.cit 5:404). Beliau melihat isu ini positif kerana Allah telah memberi satu jalan keluar di saat tiada pilihan bagi lelaki yang tidak lagi mahu mengekalkan status isterinya sebagai isteri.  

Sewaktu ditanya mengenai maksud ayat ini Ali karramalLahu wajhah berkata: seorang lelaki punya perempuan di bawah tanggungannya (isteri), dia tidak lagi tertarik kepadanya oleh kerana susuk tubuhnya, usianya yang telah tua, akhlaknya yang buruk atau kecacatannya. Wanita itu tidak mahu dia diceraikan, jika dia memberikan kepada suaminya sesuatu, harta atau hari gilirannya dia boleh melakukannya”. (Said Hawa, al-Asas Fi al-Tafsir 2:1195).  

Dalam ayat ini terdapat dua istilah: nusyuz نشوز  dan i`erad اعراض . Nusyuz bermaksud mengabaikan isteri dengan menghalang dirinya daripada isteri, tidak memberi nafkah, menyakitinya dengan maki hamun atau memukulnya. `Ierad kurang bercakap dan bermesra dengan isteri disebabkan usianya yang telah tua, susuk tubuhnya yang tidak lagi menarik, buruk akhlak, jemu atau ingin mencari yang lain. (Said Hawa, ibid 2:1194)  

Dalam mentafsirkan ayat ini al-Qurtubi menjelaskan bahawa sekiranya isteri berpendapat suaminya akan bersikap nusyuz (ingkar dan menjauhkan diri) atau i`eradh (tidak bertegur sapa dan tidak bermesra) dia bolehlah menawarkan suluh kepada suaminya. Suluh boleh berlaku melalui tawaran isteri dengan menggugurkan sebahagian haknya sebagai ganti daripada dia diceraikan. Suluh juga berlaku melalui tawaran oleh suami untuk memberikan kepada isterinya kadar tertentu harta sebagai ganti dia melebihkan isteri lain (al-Qurtubi, op.cit 5:423-424)  

Isunya, jika isteri menawarkan suluh dan diterima suami atau suami menawarkan suluh dan diterima isteri. Namun jika isteri tidak menawarkan suluh atau isteri tidak menerima tawaran suluh suami dan isteri juga tidak nusyuz, dalam keadaan ini suami wajib berlaku adil dan memberikan semua hak isteri dan melaksanakan semua kewajipannya sebagai suami.  

Dari perbincangan ini dapat dirumuskan bahawa suami juga melakukan nusyuz. Suami dianggap nusyuz apabila dia cuai dalam melaksanakan kewajipan rumahtangga. Menurut Muhammad Qutb dan Dr. Muhammad `Uqlah kalau isteri dianggap telah nusyuz apabila dia derhaka kepada suami, tidak menunaikan kewajipan dan keluar rumah tanpa izin suami maka suami juga boleh dianggap telah nusyuz apabila dia enggan memberi nafkah kepada isteri. (Muhammad Qutb, Syubhat Haula al-Islam 128 dan Dr. Muhammad `Uqlah, Nizam al-Usrah Fi al-Islam 2:184)  

Dr. Mustafa al-Khin menganggap suami nusyuz apabila pengabaian dan keengganan berlaku di pihak suami dengan dia tidak menunaikan giliran, tidak memberi nafkah, bertindak kasar dengan perkataan atau perbuatan. (Mustafa al-Khin dan Dr. Mustafa al-Bugha, al-Fiqh al-Manhaji2;105).  

Penjelasan-penjelasan ini cukup untuk meyakinkan kita bahawa suami juga berlaku nusyuz dan memahamkan kita apa maksud nusyuz suami.

 

5.1. Bila suami dianggap nusyuz.  

Suami nusyuz bolehlah ditakrifkan sebagai: suami yang enggan menunaikan hak spiritual, material atau bertindak kasar terhadap isteri. Hak spiritual isteri ialah komunikasi yang baik, memenuhi kepuasan seksual, memberi pendidikan agama, dicemburui dan adil antara para isteri, tidak dihina dan dikasari. Hak material isteri ialah maskahwin, nafkah dan mut`ah jika berlaku perceraian tanpa nusyuz isteri. (al-Qurtubi, op.cit 5:422-324, Dr. Muhamad `Uqlah, op.cit 2:84, Muhammad Qutb, Syubhat Haula al-Islam 124).  

5.2. Tindakan isteri jika suami nusyuz.  

Jika suami nusyuz isteri mestilah bersabar. Memperingatkannya tentang kewajipan husnu al-mu`asyarah seperti disedut dalam ayat 18 surah al-Nisa’ وعاشروهن بالمعروف . Memperingatkannya hadis Rasulullah yang menyatakan lelaki yang paling baik ialah suami yang paling baik terhadap isterinya خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. Memperingatkannya tentang akibat kezalimannya terhadap isteri.  

Jika ini tidak berjaya isteri berhak membawa kesnya kepada kadi untuk dia mendapatkan semua haknya, kerana kadi dilantik untuk mengembalikan hak kepada yang empunya hak dan kerana isteri tidak berdaya mendapatkan haknya tanpa kuasa kadi.  

Kadi bertanggungjawab memaksanya menyempurnakan hak isteri dan menghentikan kezalimannya.  

Jika ini juga tidak berhasil dan suami masih meneruskan nusyuznya dan bertindak memukul dan memaki hamun kadi hendaklah menjatuhkan hukuman taazir ke atasnya.  

Jika ini juga tidak berhasil hakam hendaklah dilantik bagi berusaha melakukan suluh. Jika usaha suluh juga gagal, penyelesaian terakhir ialah cerai.  

6. Langkah Penyelesaian.  

1.     Meningkatkan pengetahuan semua pihak, terutama suami isteri mengenai isu nyusyuz.

2.     Membangkitkan kesedaran tentang hak imbalbalik antara suami dan isteri kesan dari perbuatan nusyuz.

3.     Untuk tujuan 1 dan 2 perbincangan di atas hendaklah diperincikan dan diperluaskan daerah perbincangannya kepada awam. Institusi-institusi kerajaan berkaitan Islam yang mempunyai kemudahan infrastruktur dan kewangan mestilah membantu NGO dalam melaksanakan usaha-usaha ini.

4.     Jika belum ada, undang-undang yang membolehkan suami nusyuz dikenakan hukuman taazir yang setimpal mestilah digubal.  

7. Penutup.  

1.   Penulisan-penulisan fiqh klasik tidak menggunakan istilah nusyuz bagi maksud suami yang tidak melaksanakan kewajipan rumahtangga dan mengabaikan hak isteri, namun persoalannya dibincang semasa membincangkan hak dan kewajipan imbalbalik suami isteri.

2.   Istilah nusyuz suami banyak dibincang dalam kitab-kitab tafsir sewaktu menghuraikan ayat 128 surah al-Nisa’. Ia juga dibincang dalam penulisan fiqh terkini, terutama penulisan berkaitan Sistem Kekeluargaan Islam

3.   Saya akui kertas ini banyak kekurangannya, namun inilah yang dapat saya kemukakan sesuai dengan tempoh yang ada bagi saya menyiapkannya.

4.   Saya serahkan kertas ini kepada pembaca untuk pembetulan dan penambahbaikan dalam usaha mencari keadilan dan kesentosaan keluarga.

 

<<<()>>>

Wanita Islam Menunaikan Haji / Umrah Sunat Tanpa Mahram

26 05 2009

Oleh : Ustazah Maznah Daud

Pendahuluan

Islam adalah agama sejahtera yang membawa rahmat dan keadilan kepada seluruh umat manusia, khususnya mereka yang beriman.

Islam sangat menitik beratkan keselamatan dan kesejahteraan umatnya dalam semua aspek; nyawa, harta dan maruah.

Antara bukti yang menunjukkan Islam mementingkan keselamatan umatnya ialah larangan terhadap kaum wanita bermusafir bersendirian tanpa ditemani mahram atau suami. Setengah kalangan menganggap larangan ini merupakan satu bentuk diskriminasi terhadap wanita dan bukti yang menunjukkan Islam memandang rendah terhadap kaum wanita serta mengongkong kebebasan mereka.

Namun hakikatnya mereka tidak memahami atau sengaja tidak mahu memahami bahawa di sepanjang sejarah kemanusiaan, hatta dalam zaman yang dikatakan maju dan bertamadun sekarang wanita tidak pernah mendapat pembelaan yang sewajarnya. Wanita sering terdedah kepada pelbagai ekploitasi sampai ke tahap meruntuhkan nilai-nilai kemanusiaan sejati atas nama kemajuan, persamaan dan sebagainya. Hanya Islam yang benar-benar mengangkat darjat wanita dan meletakkan diri mereka di tempat yang mulia sama dengan lelaki.

Wanita dan Ibadah

Ulamak bersepakat bahawa wanita ditaklifkan hukum-hukum Syara’ sama seperti lelaki sama ada yang berekaitan dengan hukum-hukum akidah, ibadah, akhlak dan sebagainya. Ini berdasarkan firman Allah yang bermaksud:

”Sesungguhnya orang-orang lelaki yang Islam serta orang-orang perempuan yang Islam dan orang-orang lelaki yang beriman serta orang-orang perempuan yang beriman dan orang-orang lelaki yang taat serta orang-orang perempuan yang taat dan orang-orang lelaki yang benar serta orang-orang perempuan yang benar, dan orang-orang lelaki yang sabar serta orang-orang perempuan yang sabar dan orang-orang lelaki yang merendah diri (kepada Allah) serta orang-orang perempuan yang merendah diri (kepada Allah) dan orang-orang lelaki yang bersedekah serta orang-orang perempuan yang bersedekah dan orang-orang lelaki yang berpuasa serta orang-orang perempuan yang berpuasa dan orang-orang lelaki yang memelihara kehormatannya serta orang-orang perempuan yang memelihara kehormatannya dan orang-orang lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak serta orang-orang perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak, Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar. (al-Ahzab 33:35)

Walaupun begitu terdapat sedikit perbezaan dari aspek teknikal dalam pelaksanaan sesuatu ibadah antara lelaki dan wanita.

Umpamanya menunaikan fardhu haji adalah wajib ke atas setiap umat Islam yang berkuasa seperti dinyatakan di dalam firman Allah yang bermaksud:

”….. dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat Haji dengan mengunjungi Baitullah iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya …. ” (Aali ’Imran 3:97)

Jumhur berpendapat maksud berkuasa bagi lelaki ialah mempunyai kenderaan (sekiranya tempat tinggal lebih dari dua marhalah), bekalan, aman perjalanan, sihat tubuh badan dan tiada kesuntukan waktu. Manakala wanita tidak wajib walaupun memiliki semua di atas sekiranya tiada yang menamani sama ada suami, mahram atau beberapa orang wanita yang thiqah.(Kitab al-Idhah, m.s.96-97)

Menunaikan Haji / Umrah Tanpa Mahram

Telah dinyatakan bahawa menurut kebanyakan ulamak wanita tidak wajib menunaikan haji atau umrah sekiranya tidak ada teman sama ada suami, mahram atau beberapa orang wanita yang thiqah. Di dalam kitab Fatawa al-Mar-ah al-Muslimah, penal penulisnya berkata:

”Para ilmuan mengatakan, seorang wanita yang tiada mahram tidak wajib mengerjakan haji. Sekiranya dia meninggal dunia tidak dihajikan untuknya daripada harta peninggalannya kerana dia termasuk dalam golongan mereka yang tidak mempunyai kemampuan (istito’ah)”. (Fatawa al-Mar-ah al-Muslimah, m.s.369)

Pendapat ini disandarkan kepada beberapa Hadis yang bermaksud:

 1. ”Janganlah seseorang wanita itu musafir dua hari kecuali bersama dengan suami atau mahramnya”. Riwayat al-Bukhari dari Abi Sa’eid.
 2. ”Janganlah seseorang wanita itu musafir tiga hari kecuali bersamanya mahram”.  Muttafaq ’Alaih dari Ibn Umar RA.
 3. ”Tidak halal bagi wanita yang beriman dengan Allah dan hari akhirat musafir tiga hari tiga malam kecuali bersamanya mahram”. Muslim dari Ibn Umar.
 4. ”Janganlah seseorang wanita itu musafir kecuali bersamanya mahram”.  Lalu seorang lelaki berkata: ”Ya Rasulullah! Saya hendak keluar (berjihad) bersama angkatan tentera sekian dan sekian, sedangkan isteri saya hendak menunaikan haji?” Baginda menjawab: ”Keluarlah bersama dengannya (isterimu)”. Muttafaq ’Alaih dari Ibn ’Abbas.

Nas-nas di atas jelas menunjukkan larangan ke atas wanita musafir tanpa suami atau mahram.

Namun ulamak tidak sekata dalam memahami Hadis-hadis di atas. Sebahagian mereka mengambil maknanya yang zahir. Manakala sebahagian lain melihat kepada sebab dan hikmah larangan itu.

Mereka yang mengambil maknanya yang zahir seperti yang disebutkan di dalam kitab Fatawa al-Mar-ah al-Muslimah berpendapat wajib ada suami atau mahram. Al- Hanafiyyah juga berpendapat wajib ada suami atau mahram kecuali jika jarak tempat tinggal wanita itu kurang dari tiga marhalah. (’Atiyyah Saqar, jzk 2, m.s.134)

Mereka yang melihat kepada sebab atau illah larangan, antaranya Imam asy-Syafi’e sebagaimana disebut oleh an-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim, tidak mensyaratkan suami atau mahram. Yang penting perjalanan itu selamat. Maka harus bagi wanita menunaikan haji sekiranya ditemani beberapa orang wanita yang thiqat kerana dalam hal ini boleh dikira selamat.

Begitu juga Imam Malik dan satu riwayat daripada Imam Ahmad, tidak mensyaratkan ada suami atau mahram untuk menunaikan haji fardhu.

Antara Musafir Wajib dan Musafir Sunat.

Pandangan yang diutarakan di atas adalah berkaitan dengan haji wajib. Berkenaan haji sunat dan musafir lain yang tidak wajib, pandangan mereka juga berbeza.

An-Nawawi berkata: Adapun haji sunat, safar ziarah, tijarah dan lain-lain yang tidak wajib, maka setengah mereka berkata harus keluar bersama kumpulan wanita yang thiqat seperti haji wajib. Jumhur berkata tidak harus kecuali bersama suami atau mahram dan inilah yang sahih.(Al-Majmuk, jzk 7, m.s.62)

Dalil jumhur adalah nas-nas yang telah dikemukakan di atas.

Para ilmuan masa kini seperti al-Ustaz Dr. Hasan Ahmad al-Kabir, Dekan Kulliyyah Bahasa Arab Universiti al-Azhar Zaqaziq, Syaikh Ali Jumah, Mufti al-Dayyar al-Misriyyah, Atiyyah Saqar cenderung kepada pendapat yang mengatakan harus.

Dalil mereka yang mengatakan harus adalah:

 1. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada ’Aadi bin Hatim bahawa Rasulullah SAW menceritakan kepadanya mengenai perkembangan Islam pada masa akan datang dan tertegaknya panji-panji Islam di seluruh pelusuk bumi. Antara maksud ungkapan baginda dalam Hadis tersebut: ”… hampir-hampir seorang wanita dari al-Hirah di Iraq keluar menuju Baitillah tanpa suami bersama dengannya dan dia tidak takut melainkan Allah…” Hadis ini bukan sekadar suatu perkhabaran mengenai keluasan penyebaran Islam, sebaliknya ia menunjukkan keharusan wanita musafir tanpa suami. (Fatawa al-Mu’asarah, m.s.431)
 2. Umar RA telah mengizinkan isteri-isteri Rasulullah SAW pergi menunaikan haji bersama Uthman bin Affan RA dan Abdul Rahman bin Auf RA sedangkan mereka berdua bukan mahram kepada kesemua isteri-isteri Rasulullah SAW. Keizinan itu tidak pula dibantah oleh Uthman dan Abdul Rahman juga para sahabat yang lain. Ini boleh dikira sebagai ijmak di kalangan mereka.
 3. Hikmah di sebalik pensyaratan wanita ditemani suami atau mahram ialah memastikan keselamatannya di dalam perjalanan dan memudahkannya melaksanakan segala urusan tanpa gangguan dan pergaulan yang tiada batasan. Kini semua masalah itu boleh diatasi dengan pelbagai kemudahan yang disediakan, sama ada dari segi pengangkutan, penempatan serta keperluan-keperluan asas dan sampingan di sepanjang perjalanan serta masa melaksanakan ibadah.
 4. Hadis-hadis yang melarang wanita musafir tanpa suami atau mahram ditakwilkan untuk zaman nubuwwah di mana kaum musyrikin menguasai Jazirah dan sentiasa mengintai peluang untuk melakukan sebarang tindakan yang mengancam keselamatan umat Islam. Dalam zaman sekarang, harus wanita musafir bersama taman yang amanah dan boleh dipercayai dengan izin suaminya sekiranya perjalanan itu aman serta keadaan negeri yang dituju itu aman. Keharusan ini tidak tertentu bagi haji sahaja, malah harus juga untuk tujuan belajar atau lain-lain tujuan yang tidak dilarang oleh Syara’. (Syaikh Ali Jum’ah, m.s.267)

Pandangan di atas juga bersesuaian dengan fatwa yang diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 19 Rabiul Awwal 1422 bersamaan 11 Jun 2001. Fatwa tersebut berbunyi: ”Diharuskan musafir bagi wanita untuk tujuan menunaikan haji sunat atau umrah sunat tanpa suami atau mahram dengan syarat-syarat yang ketat dan disiplin-disiplin tertentu”

Jawatankuasa telah menyenaraikan 17 syarat yang mesti dipatuhi. (Lihat Lampiran)

Kesimpulan

Setelah diteliti pandangan para ulamak dahulu dan kini, didapati mereka mempunyai sudut pandangan yang berbeza sama ada wajib atau tidak wanita diiringi suami atau mahram atau boleh diganti dengan teman yang boleh dipercayai ketika musafir, sama ada musafir wajib atau bukan wajib. Perbezaan sudut pandangan ini berlaku hatta di kalangan ulamak mazhab yang sama. Malah ada di kalangan mereka seperti Ibn Hazm, Ibn Taimiyyah dan lain-lain tidak mewajibkan diiringi teman langsung sekiranya perjalanan itu aman. Di dalam kitab Mughni al-Muhtaj, pengarangnya berkata: Harus bagi perempuan mengerjakan haji atau umrah Islam bersama perempuan-perempuan thiqat. Bahkan mengikut qaul yang sahih, harus walaupun dengan seorang perempuan thiqah. Pada satu pandangan yang lain, harus ia mengerjakan haji atau umrah fardhu walaupun seorang diri sahaja sekiranya aman dirinya daripada fitnah. (Mughni al-Muhtaj, j.2, m.s.465)

Imam asy-Syafie sendiri tidak berpegang kepada zahir nas seperti yang diriwayatkan oleh an-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim (jld 9, m.s.104): tidak disyaratkan mahram, bahkan disyaratkan keamanan dirinya.

Lantaran itu kita dapati beberapa orang dari kalangan ulamak zaman kini mertarjihkan wajib haji ke atas wanita dan harus bagi mereka musafir jika keselamatan dan kemudahan terjamin dengan apa cara sekalipun, sama ada dengan cara ditemani suami, mahram, kawan yang amanah, pengendalian pihak berwajib atau lain-lain. Isteri-isteri Rasulullah SAW telah menunaikan haji dengan keizinan Khalifah Umar bin al-Khattab RA.  Umar telah mengutus Uthman bin Affan RA dan Abdul Rahman Auf sebagai pengiring mereka. Haji yang ditunaikan oleh Ummahat al-Mukminin RA itu adalah haji sunat kerana mereka telahpun menunaikan haji wajib bersama Rasulullah SAW. (’Atiyyah Saqar, j.2, m.s.134-135)

 

Rujukan:

 1. Mughni al-Muhtaj
 2. Al-Majmuk, Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi
 3. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Dr. Wahbah al-Zuhaili
 4. Fatawa ‘Asriyyah, Syaikh Ali Jum’ah
 5. Fatawa al-Mu’asarah, Dr. Hasan Ahmad al-Kabir
 6. Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam, Syaikh ‘Atiyyah Saqar
 7. Fatawa al-Mar-ah al-Muslimah, Muhammad Ibrahim asy-Syaikh dan lain-lain..
 8. Fatwa-Fatwa Negeri Johor, jld 3, hal.62-68