Hukum Bertepuk Tangan: Huraian berasaskan Nas Syarak dan Realiti Umat Islam Masa Kini

5 04 2009

Oleh

Prof.Madya Dr. Raihanah Hj Azahari

Jabatan Fiqh dan Usul

Akademi Pengajian Islam

Universiti Malaya

Pendahuluan

Amalan bertepuk tangan merupakan satu kebiasaan yang sering berlaku dalam budaya masyarakat Malaysia, samaada dalam majlis-majlis rasmi atau tidak rasmi, dalam suasana riang atau bersemangat, bahkan kadang-kadang ia lahir secara spontan hasil kelaziman yang dilakukan tanpa sebarang tujuan-tujuan tertentu seperti memberi penghormatan, untuk menunjukkan kegembiraan atau sebagai rangsangan atas beberapa perkara yang dilakukan.

Namun kebiasaan ini akhirnya menjadi semakin ditinggalkan terutamanya dalam majlis-majlis tertentu dan keadaan ini menjadi semakin ketara terutamanya dalam majlis-majlis tertentu, dan keadaan ini menjadi semakin ketara terutamanya akhir 70an hingga 80an ketika arus kebangkitan Islam melanda bumi Malaysia. Fenomena ini merebak dengan cepatnya dalam majlis-majlis terutama dalam perjumpaan-perjumpaan yang berbau keislaman, seolah-olah satu kesedaran atau kepercayaan baru muncul bahawa budaya ini sebenarnya tidak sesuai dengan roh keislaman yang ada dalam majlis-majlis tertentu. Orang-orang yang mempelopori kebangkitan Islam di Malaysia umpamanya mula menggantikan budaya ini dengan laungan Allahuakbar dan akhirnya laungan Allahuakbar mula mengambil tempat budaya tepuk tangan. Namun begitu laungan Allahuakbar ini juga dianggap sepi dan mula ditinggalkan oleh kebanyakan orang tidak kira samada mereka pendokong gerakan Islam atau tidak. Dan kesudahannya suatu suasana baru yang wujud ialah kejumudan, kesepian dan kekakuan dalam suasana atau majlis-majlis tersebut, tidak ada lagi tepuk tangan dan tidak ada lagi  laungan Allahuakbar.  Apa yang jelas umum rata-ratanya tidak mengetahui bagaimana sebenarnya fenomena ini terjadi, kenapakah budaya ini tiba-tiba sahaja ditinggalkan. Apakah asas yang dijadikan sandaran untuk meneruskan budaya ini? Benarkah ia suatu amalan yang bertentangan dengan Islam?

Artikel ini akan cuba menyentuh beberapa aspek hukum dalam budaya tepuk tangan untuk melihat sejauhmana ia boleh dianggap bertentangan dengan Islam atau tidak, setakat manakah budaya ini juga boleh diamalkan juga pengamatan secara ringkas melalui kaji selidik yang dibuat untuk melihat tanggappan masyarakat terhadap budaya ini dan sejauh manakah ia diamalkan dalam masyarakat Malaysia.

Pandangan Fuqaha

Merujuk kepada kitab-kitab Fiqh terdahulu atau semasa tidak ramai dari kalangan fuqaha yang membicarakan soal ini secara terperinci, suatu yang pasti kesemua fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali tidak langsung menyentuh perkara ini dalam kitab-kitab mereka.

                Meskipun ada fuqaha dari kalangan Syafiiyah yang membicarakan soal ini dalam kitab-kitab mereka namun ia hanya dibicarakan secara ringkas dalam suatu ruangan yang agak sempit di bawah tajuk hokum bertepuk tangan dan bertasbih dalam sembahyang apabila berlaku kekhilafan di pihak Imam. ( Al syeikh Ibrahim Al baijuri, Hasyiah Al Syeikh Ibrahim Al baijuri ‘Ala Syarh Al ‘Allamah Ibn Qasim Al Ghazzi ‘Ala matn Al Syeikh Abi Syuja’, Dar Al Fikr,Jil.1,h.181)

Kebanyakan tulisan selain dari tulisan fuqaha berkenaan hanya menyentuh persoalan bertepuk tangan didalam sembahyang. Begitu juga kitab-kitab tafsir dan hadis tidak membicarakan soal ini malah kitab-kitab tentang adab juga tidak menyentuhnya dalam perbincanagan mereka.

Secara umumnya berdasarkan pandangan beberapa kalangan fuqaha Syafii berkenaan persoalan bertepuk tangan di luar dari perlakuan sembahyang boleh disenaraikan di bawah dua keadaan:

  1. Betepuk tangan tanpa apa-apa keperluan
  2. Bertepuk tangan ketika ada keperluan

Bertepuk Tangan Tanpa Apa-apa keperluan

                Terdapat tiga kecenderungan dalam memberikan hukum bertepuk tangan ketika keadaan tidak memerlukan.

Al Ramli(ibid), menyatakan haram bertepuk tangan dengan tujuan untuk mempermain-mainkan dan pandangan yang muktamad mengikut Al Ramli ialah makruh bertepuk tangan meskipun tanpa tujuan untuk mempermain-mainkan atau apa-apa keperluan.

Imam Ibn Hajar pula dalam kitabnya Syarh Al Irsyad (ibid) menyatakan makruh hukumnya betepuk tangan walaupun dengan tujuan untuk mempermain-mainkan.

Dalam satu pandangan lain, Al Ramli (ibid) menyatakan bertepuk tangan dengan tujuan untuk menyamai sifat wanita (kerana bertepuk tangan adalah khusus bagi kaum wanita di dalam sembahyang ketika menegur kekhilafan imam) adalah haram, dan makruh jika tidak dengan tujuan tersebut.

Sebagai kesimpulannya dapatlah dinyatakan bahawa dalam hal-hal yang tidak memerlukan seperti main-main atau sebagainya amalan bertepuk tangan ini hukumnya makruh.

Bertepuk Tangan Ketika Ada Keperluan

                Semua fuqaha bersependapat (ibid) bahawa dalam keadaan-keadaan yang memerlukan (hajat seperti untuk memberikan penghormatan, perangsang dan sebagainya ia tidak menjadi suatu yang dilarang atau haram bahkan dtuntut untuk melakukannya.

Analisis

                Dalam pandangan yang dkemukan di atas meskipun dalam keadaan dan suasana yang tidak diperlukan, bertepuk tangan hukumnya makruh. Dalam kaedah usul, makruh bererti, melakukannya tidak dianggap berdosa,hanya mengurangkan ganjaran Allah SWT dan meninggalkannya akan diberikan ganjaran, dan suatu yang perlu diingat bahawa perletakan hukum makruh hanya dalam keadaan yang tidak menuntut budaya itu dilakukan. (keadaan-keadaan yang tidak diperlukan bolehlah dikategorikan sebagai mempermain-mainkan atau menghina atau mengejek dan mempersenda). Namun dalam keadaan dan suasana yang diperlukan ia boleh diamalkan malah digalakkan.

                Suatu pekara yang perlu juga diberikan perhatian ialah persoalan keperluan atau hajat dalam keadaan bagaimanakah ia dianggap berhajat kepada tepuk tangan?  Melihat kepada aspek hajat ini ia tidak sahaja merujuk kepada perbuatan bertepuk tangan untuk memberikan penghormatan atau perangsang, tetapi hajat di sini juga melihat kepada struktur majlis atau suasana majlis. Seandainya majlis-majlis yang tidak baik (yang mempunyai unsur-unsur negatif dan menyalahi adab Islam), persoalan kehadirannya sudah dipertikaikan apatah lagi menjadi penyumbang kegembiraan kepada usasana yang tidak sihat tersebut. Jadi, dalam hal ini keperluan untuk bertepuk tangan harus juga mengambil kira suasana atau struktur majlis yang dihadiri, samada ia diharuskan atau sebaliknya.

Kesimpulan

                Bertepuk tangan bukanlah suatu kesalahan disisi Islam malah ia merupakan suatu keperluan yang amat digalakkan untuk menimbulkan suasana yang memberangsangkan dalam suatu majlis, tidak kira samada majlis itu rasmi atau tidak, majlis yang berunsurkan keagamaan atau tidak, asalkan ia bukanlah majlis yang ditegah untuk menghadirinya.

                Anggapan bahawa amalan bertepuk tangan menyalahi adab dan syariat Islam adalah salah dan tidak sabit mana-mana nas, malah tidak ada nas yang menyatakan amalan ini adalah perbuatan syaitan.

Laporan Penyelidikan

                Bahagian terakhir artikel ini akan membawwa kajian penulis tentang amalan tepuk tangan dalam masyarakat untuk melihat sejauhmana tanggapan masyarakat berhubung amalan ini.

                Sejumlah 250 borang soal selidik teah diedarkan dan hanya 200 borang yang telah dikembalikan iaitu 80%. Borang-borang yang telah diedarkan ialah 50 di Kedah, 50 di Kelantan dan 150 di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sehubungan dengan itu sebarang angka dalam kajian ini adalah merujuk kepada jumlah dan peratusan ini. Para responden pula mewakili semua lapisan masyarakat samada pelajar atau mereka yang sudah bekerja.

Amalan Bertepuk Tangan Dalam Masyarakat Islam di Malaysia

                Data yang diperolehi menunujukkan sebanyak 86.5% iaitu 173 orang dari responden tidak mengamalkan tepuk tangan dalam majlis-majlis yang dhadiri kerana menganggap amalan ini menyalahi adab Islam atau ia suatu perbuatan yang tidak Islamik. Malah 10% iaitu 20 orang dari mereka menganggap ia sebagai amalan syaitan,dan selebihnya iaitu 3.5% menyatakan ia tidak sesuai dengan suasana. Peratusan dan jumlah ini dibuat dengan mengambil kira suasana majlis yang dihadiri oleh para responden iaitu majlis-majlis yang bercorak keagamaan seperti ceramah agama, Majlis Kesenian dan Kebudayaan juga Majlis Tilawah Al Quran.

                Manakala dalam majlis yang bukan berbentuk keagamaan seperti upacara perasmian, sukan , ceramah-ceramah umum,bengkel dan lain-lain sebanyak 65% iaitu 130 orang tidak mengamalkan amalan ini kerana anggapan bahawa perbuatan ini tidak Islamik, 22.5% atau 45 orang dari responden bertepuk tangan kerana menganggap ia sesuai dengan suasana majlis yang dihadiri dan selebihnya iaitu 12.5% atau 25 orang bertepuk tangan kerana ikut-ikutan (kerana orang lain semuanya bertepuk tangan).

                Menepati hipotesis awal yang dibuat penulis, kajian menunjukkan kebanyakan responden tidak mengetahui hukum bertepuk tangan yang sebenar, secara turun temurun pengetahuan yang diperolehi diwarisi,sehinggalah ia menjadi anggapan umum bahawa amalan ini tidak boleh dilakukan. Sebahagian besar dari mereka rata-rata menganggap amalan ini bertentangan dengan Islam dan tidak wajar diamalkan dan mesti digantikan dengan laungan Allahuakbar yang menurut mereka lebih Islamik.

                Meskipun terdapat dikalangan mereka yang bertepuk tangan tetapi bukan atas pengetahuan bahawa amalan itu boleh dilakukan, hanya kerana melihat kepada suasana majlis yang dihadiri,dan ini jelas menunjukkan mereka melakukan amalan tersebut kerana ikut-ikutan.

                Dari jawapan-jawapan yang diberikan juga jelas menunjukkan bahawa anggapan mereka dibuat tanpa merujuk kepada nas-nas yang sahih dan dalam masa yang sama tidak ada suatu kenyataan bertulis dari para alim ulama masakini yang menolak tanggapan umum mengenai amalan ini. Suatu hakikat yang tidak dinafikan ialah kejahilan dalam beberapa aspek hukum Islam menjadikan anggapan ini seolah-olah suatu yang benar.

                Masyarakat sewajarnya mempunyai mempunyai pengetahuan yang jelas dan tepat mengenai perkara ini dan beberapa aspek hukum yang lain, yang kadang-kadang difahami secara tradisi tanpa bukti atau nas yang nyata.

                Melihat persepsi ini dapatlah disimpulkan bahawa meskipun masyarakat berupaya memperolehi maklumat tentang sesuatu hukum dengan mudah dan berkesan tetapi maklumat tersebut semestinya diteliti dan dikaji terlebih dahulu kesahihannya supaya mereka tidak terpesong dalam mengamalkannya.

 

 

Advertisements

Actions

Information

One response

8 04 2009
Kamalaih

Tahniah di atas pengeluaran artikel sulung. Semoga usaha murni ini berterusan insyaAllah.
Tentang topik ini, nas-nas hanya di sebut secara sepintas lalu. Perlu dibincang secara lebih meluas kerana sebenarnya orang yang melarang bertepuk tangan pun ada nasnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: